Constituția Republicii Polone

Prezentare generală

Prof. univ. dr. Ștefan DEACONU

1. Scurt istoric

Istoria statului polonez își are rădăcinile în sosirea slavilor, care au dat semnalul începutului colonizării și dezvoltării istorice pe teritoriul actual al Poloniei. În timpul dinastiei Piaștilor a fost adoptat creștinismul și s-a creat o monarhie tipică pentru Evul Mediu european. Perioada dinastiei Jagiellone a adus strângerea legăturilor Poloniei cu Marele Ducat al Lituaniei, dezvoltarea culturală și extinderea teritorială, culminând cu formarea Uniunii polonolituaniene din 1569. De la jumătatea secolului al XVII-lea, marele stat a intrat într-o perioadă de declin produsă de războaiele devastatoare și de deteriorarea sistemului de guvernare. S-au introdus semnificative reforme interne la sfârșitul secolului al XVIII-lea, dar procesului de reformă nu i s-a permis să avanseze, iar Imperiul Rus, Regatul Prusiei și Austria Habsburgică, printr-o serie de invazii, în 1795 au pus capăt existenței Uniunii.

Din 1795 și până în 1918 nu a mai existat un stat polonez independent. Polonezii s-au angajat intermitent în acțiuni de rezistență armată până în 1864. După eșecul revoltelor, poporul și-a conservat identitatea națională prin educație și printr-un program denumit „munca organică”, al cărui scop era acela de a moderniza economia și societatea. Ocazia independenței s-a ivit abia după Primul Război Mondial, când puterile imperiale implicate în împărțirea Poloniei au fost toate învinse în război ori s-au prăbușit.

S-a înființat astfel a doua Republică poloneză, care a existat între 1918 și 1939. Ea a fost distrusă de Germania nazistă și de Uniunea Sovietică după o invazie concertată la începutul celui de-al Doilea Război Mondial. Milioane de cetățeni polonezi au murit în cursul ocupației naziste. Guvernul polonez în exil a continuat să funcționeze și, prin intermediul numeroaselor formațiuni militare, polonezii au contribuit la victoria aliaților. Forțele Germaniei naziste au fost obligate să se retragă din Polonia pe măsură ce armata sovietică înainta, ceea ce a condus la apariția Republicii Populare Polone.

Odată cu ocupația sovietică, caracterul multietnic și multicultural s-a pierdut și țara a intrat sub un regim totalitar comunist. Până la sfârșitul anilor 1980, Solidaritatea, o mișcare reformistă autohtonă, a căpătat un rol crucial în tranziția pașnică de la dictatura comunistă la o democrație parlamentară. Acest proces a avut ca rezultat apariția statului polonez modern cunoscut și sub denumirea de cea de-a Treia Republică Poloneză.

Polonia are numeroase acte constituționale de-a lungul istoriei. Din punct de vedere istoric, cea mai importantă este Constituția din 3 mai 1791. Ziua de 3 mai este sărbătoarea Constituției, considerată zi națională.

La începutul anilor 1990, Polonia a făcut mari progrese către democratizare. În ianuarie 1990, Partidul Muncitoresc Unit (comunist) s-a dizolvat, în locul lui apărând un nou partid, Social-Democrația Republicii Polone. În noiembrie 1990 a fost ales un Președinte pentru un mandat de cinci ani, fiind primul Președinte al Poloniei ales direct de cetățeni. Tot în 1990, luna octombrie, Constituția poloneză a fost modificată.

Primele alegeri legislative complet libere din Polonia s-au desfășurat în 1991. În aprilie 1997, noua Constituție a Poloniei a fost definitivată, iar în iulie a intrat în vigoare, înlocuind Constituția comunistă modificată în 1992.

Actuala Constituție este împărțită în 13 capitole: capitolul I: „Despre stat”; capitolul II: „Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale”; capitolul III: „Izvoarele dreptului”; capitolul IV: „Adunarea Națională”; capitolul V: „Președintele Republicii”; capitolul VI: „Consiliul de miniștri și administrația guvernamentală”; capitolul VII: „Administrația locală”; capitolul VIII: „Instanțele judecătorești”; capitolul IX: „Organele de control ale statului pentru protecția drepturilor”; capitolul X: „Finanțele publice”; capitolul XI: „Măsurile excepționale”; capitolul XII: „Revizuirea Constituției” și capitolul XIII: „Dispozițiile tranzitorii și finale” .

2. Raporturile dintre principalele autorități statale

Conform Constituției, Polonia este o republică în care puterea supremă este exercitată de popor. Sistemul de guvernare al Republicii Polone are la bază principiul separării puterilor în stat, al echilibrului dintre puterea legislativă, executivă și judecătorească.

Parlamentul este bicameral, alcătuit din Dietă (Sejm) și Senat, și exercită întreaga putere legislativă. Împreună, ambele Camere formează Adunarea Națională. Dieta este alcătuită din 460 de deputați aleși prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat pe baza principiului reprezentării proporționale. Senatul este alcătuit din 100 de senatori aleși prin vot universal, direct, egal și secret. Atât Dieta, cât și Senatul sunt alese pentru un mandat de patru ani. Vârsta minimă pentru a candida la Senat este de 30 de ani, iar la Dietă de 21 de ani. Nicio persoană nu poate candida în mod simultan pentru Dietă și Senat.

Membrii Parlamentului nu răspund pentru activitatea legată de exercitarea mandatului lor, nici pe durata acestuia și nici după expirarea acestuia. În privința acestor activități, ei sunt responsabili doar în fața Camerei din care fac parte și, în cazul în care se aduce atingere drepturilor terților, aceștia pot fi trași la răspundere în fața unei instanțe judecătorești doar cu acordul Camerei din care fac parte. Urmărirea penală începută împotriva unei persoane înainte de data alegerii sale ca parlamentar este suspendată la cererea Camerei, până la expirarea mandatului. În acest caz, termenul de prescripție prevăzut de procedura penală este, de asemenea, suspendat. Membrii Parlamentului își pot da însă consimțământul pentru tragerea lor la răspundere penală.

Președintele Republicii Polone și Consiliul de Miniștri exercită puterea executivă. Președintele este reprezentantul suprem al Republicii Polone și garantul continuității autorității de stat. El veghează la respectarea Constituției și este garantul suveranității și securității statului, precum și al inviolabilității și integrității teritoriului său. Președintele este ales de popor prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat pentru un mandat de cinci ani ce poate fi înnoit o singură dată. Poate fi ales Președinte orice cetățean polonez cu vârsta de minimum 35 de ani împliniți și care își poate exercita dreptul de vot pentru alegerea Dietei.

Orice candidat trebuie să fie susținut prin prezentarea semnăturilor a cel puțin 100.000 de cetățeni cu drept de vot pentru alegerea Dietei.

Consiliul de Miniștri conduce politica internă și externă a țării, gestionează afacerile privind politica statului, care nu sunt de competența altor organe de stat sau colectivități teritoriale, și conduce activitatea aparatului de lucru guvernamental. Consiliul de Miniștri este alcătuit din Președintele Consiliului de Miniștri (Prim-ministrul) și miniștri. Vicepreședinții Consiliului (viceprim-miniștrii) pot, de asemenea, să fie numiți dintre membrii Consiliului de Miniștri.

Dieta se poate autodizolva printr-o rezoluție adoptată cu votul majorității a cel puțin două treimi din numărul deputaților sau poate fi dizolvată de Președintele Republicii, cu avizul Președintelui Dietei și al Președintelui Senatului. Dizolvarea Dietei conduce automat și la dizolvarea Senatului. La pronunțarea dizolvării Dietei, Președintele Republicii convoacă în acela și timp alegerile pentru Dietă și pentru Senat, stabilind ziua alegerilor într-un interval maxim de 45 de zile de la data la care a fost făcut public decretul prezidențial de dizolvare a Dietei. În materia inițiativei legislative, aceasta aparține membrilor Dietei, Senatului, Președintelui Republicii și Consiliului de Miniștri. Inițiativa legislativă aparține, de asemenea, unui grup de minimum 100.000 de cetățeni care au dreptul de a vota pentru Dietă. Inițiatorii unui proiect de lege trebuie să prezinte și consecințele financiare ale implementării legii. După adoptarea unei legi, aceasta trebuie promulgată de către Președintele Republicii. Președintele promulgă legea în termen de 21 de zile de la transmiterea acesteia și o trimite la publicare. Înainte de promulgarea legii, Președintele poate cere Tribunalului Constituțional să decidă în privința constituționalității acesteia sau poate cere, motivat, reexaminarea legii.

În caz de reexaminare, Președintele promulgă legea, în termen de șapte zile de la revotarea ei de către Dietă, cu votul a trei cincimi dintre membri și în prezența a cel puțin jumătate din numărul statutar de deputați, trimițând-o ulterior la publicare. La rândul său, Președintele Republicii poate fi pus sub acuzare prin adoptarea unei hotărâri cu majoritatea a cel puțin două treimi din numărul statutar al membrilor Adunării Naționale, la solicitarea a cel puțin 140 de membri ai Adunării.

În privința raporturilor constituționale dintre Consiliul de Miniștri, Președinte și cele două Camere ale Adunării Naționale, menționăm că Președintele numește Prim-ministrul care propune alcătuirea unui Consiliu de Miniștri. Prim-ministrul, în termen de 14 zile de la data numirii sale de către Președinte, prezintă Dietei un program de guvernare al Consiliului, împreună cu o moțiune de obținere a unui vot de încredere. Dieta acordă votul de încredere cu votul majorității membrilor săi și în prezența a cel puțin jumătate din numărul de deputați. Dacă Consiliul de Miniștri nu a obținut un vot de încredere, Dieta, în termen de 14 zile, desemnează ea Prim-ministrul, precum și membrii Consiliului de Miniștri la propunerea Prim-ministrului, cu votul majorității membrilor Dietei și în prezența a cel puțin jumătate din numărul de deputați. Președintele Republicii numește Consiliul de Miniștri astfel desemnat și asistă la depunerea jurământului de către membrii acestuia.

Membrii Consiliului de Miniștri sunt solidar responsabili în fața Dietei pentru activitatea lor. Dieta poate adopta o moțiune de cenzură împotriva Consiliului de Miniștri cu votul majorității deputaților, la cererea unui număr de cel puțin 46 de deputați, moțiune care va indica numele candidatului la funcția de Prim-ministru.

Dacă moțiunea de cenzură este adoptată de Dietă, Președintele Republicii acceptă demisia Consiliului de Miniștri și numește un nou Prim-ministru desemnat de Dietă și, la cererea acestuia, pe ceilalți membri ai Consiliului de Miniștri. Dieta poate, de asemenea, vota și o moțiune de cenzură împotriva unui singur ministru. O astfel de moțiune poate fi depusă de un număr de cel puțin 69 de deputați. Președintele Republicii va revoca ministrul împotriva căruia Dieta a adoptat o moțiune de cenzură cu votul majorității deputaților.

3. Puterea judecătorească

Instanțele judecătorești și tribunalele exercită puterea judecătorească. În Polonia înfăptuirea justiției este realizată de Curtea Supremă, instanțele judecătorești de drept comun, instanțele de contencios administrativ și instanțele militare, iar procedura judiciară cuprinde minimum două grade de jurisdicție. Instanțele judecătorești extraordinare sau procedurile sumare de judecare pot fi instituite numai pe timp de război.

Judecătorii au un statut special în cadrul profesiunilor juridice. Pe lângă nivelul special de calificare necesar, statutul acestora se distinge prin aplicarea principiului independenței. Principiul independenței judecătorilor este stabilit la articolul 178, alineatul 1, din Constituția Poloniei, care stipulează că, în îndeplinirea atribuțiilor lor, judecătorii sunt independenți și se supun doar Constituției și legilor. Aceasta înseamnă că judecătorii sunt independenți atât față de părțile litigiului, cât și față de autoritățile statului. Pe de altă parte, judecătorii au obligația de a fi imparțiali și se supun prevederilor Constituției și legilor, pe baza și conform cărora trebuie să-și desfășoare activitatea.

Judecătorii sunt numiți de către Președintele Republicii, la propunerea Consiliului Național al Magistraturii, pe perioadă nedeterminată. Pentru a fi numit judecător în cadrul instanțelor districtuale (instanțele de drept comun, aflate pe treapta cea mai joasă a ierarhiei), o persoană trebuie: să fie cetățean polonez și să aibă exercițiul deplin al drepturilor civile; să aibă un caracter integru; să fi absolvit studii universitare de drept și să aibă diplomă de master sau să fi absolvit în străinătate studii recunoscute în Polonia; să aibă o stare de sănătate compatibilă cu îndeplinirea îndatoririlor unui judecător; să aibă o vârstă de cel puțin 30 de ani, să fi promovat examenul pentru judecători sau procurori; să fi lucrat ca asistent al unui judecător sau al unui procuror timp de cel puțin trei ani sau ca funcționar în cadrul instanței pentru o perioadă de cinci ani. În plus, o persoană care a lucrat ca avocat, consilier juridic sau notar timp de cel puțin trei ani poate fi numită în funcția de judecător în cadrul instanțelor districtuale. În ceea ce privește numirea în funcția de judecător în cadrul instanțelor superioare (instanță regională, curte de apel), criteriile prezentate mai sus sunt completate de cerința privind numărul relevant de ani lucrați în sistemul judiciar sau în alte profesii juridice.

Un judecător candidat trebuie mai întâi să fie aprobat de către organismul autonom al judecătorilor dintr-o anumită instanță, de exemplu, în cadrul unei reuniuni generale, prin vot secret. Apoi candidatul este prezentat Consiliului Național al Magistraturii, prin intermediul Ministrului Justiției, care poate să își exprime opinia. Pe această bază, Consiliul Național al Magistraturii adoptă, prin vot secret, o rezoluție privind recomandarea candidatului către Președinte, care numește judecătorii districtuali, regionali și din cadrul curților de apel. Promovarea către o instanță de grad mai înalt necesită aceea și procedură de aprobare și o nouă numire.

Independența judecătorilor este garantată de faptul că un judecător nu poate fi demis. Un judecător poate fi revocat, suspendat sau transferat către o altă instanță sau într-o altă funcție împotriva dorinței sale doar în urma unei decizii a unei instanțe (inclusiv o instanță disciplinară) și doar în cazurile stabilite prin lege (articolul 180 din Constituție).

Judecătorii sunt numiți pe o perioadă nedeterminată (articolul 179 din Constituție). Aceasta înseamnă că, atunci când ajung la vârsta de pensionare (stabilită în prezent la 65 de ani), aceștia devin judecători pensionari, păstrându-și unele drepturi și obligații. Cu toate acestea, Consiliul Național al Magistraturii poate, la cererea judecătorului, să-i permită acestuia să-și desfășoare activitatea până la vârsta de 70 de ani.

Fără consimțământul prealabil al instanței menționate într-un act legislativ, un judecător nu poate să răspundă penal sau să fie privat de liberate (imunitatea judecătorului). Un judecător nu poate fi reținut sau arestat cu excepția cazului în care acesta este surprins în flagrant delict și reținerea sa este necesară în vederea asigurării desfășurării corecte a procedurilor (articolul 181 din Constituție). Judecătorii răspund doar în fața instanțelor disciplinare, formate din judecători și numite de către organismele autonome ale judecătorilor, pentru orice încălcare a îndatoririlor unui judecător sau pentru delicte minore.

Un judecător nu poate fi membru al niciunui partid politic sau sindicat și nu poate efectua nicio activitate publică incompatibilă cu principiul independenței instanțelor și judecătorilor [art. 178 alin. (3) din Constituție]. În plus, un judecător nu poate să aibă un alt loc de muncă plătit fără consimțământul autorităților competente.

Judecătorii sunt condu și de către un consiliu autonom al judecătorilor. Organele consiliului independent al judecătorilor sunt: reuniunea generală a judecătorilor regionali și reuniunea generală a judecătorilor curții de apel. Ministrul Justiției supervizează activitățile administrative ale instanțelor.

În ceea ce privește procurorii, principala sarcină a lor este apărarea legii și ordinii și supravegherea urmăririi în justiție a infracțiunilor, inclusiv coordonarea sau supravegherea procedurilor preliminare în cauzele penale. În plus, în cauzele civile, în conformitate cu dispozițiile Codului polonez de procedură penală, un procuror poate să solicite începerea procedurilor în orice cauză sau să participe la orice acțiune pendinte dacă, în opinia sa, acest lucru este necesar pentru protecția legii și ordinii, a drepturilor cetățenilor sau a interesului public. În cauze care nu implică proprietatea, referitoare la dreptul familiei, un procuror poate începe procedurile doar în cazurile stabilite prin lege.

În cauze de dreptul familiei, un procuror poate declanșa o acțiune în special dacă o persoană este incapabilă să-și susțină solicitările sau se abține de la continuarea acestor solicitări în detrimentul interesului public. Participarea procurorului este obligatorie în special în cauze referitoare la: anularea sau stabilirea existenței sau inexistenței căsătoriei, negarea paternității sau maternității, anularea recunoașterii unui copil și stabilirea nulității absolute a recunoașterii unui copil, o hotărâre privind adopția de către cetățenii străini sau de către cetățenii polonezi cu domiciliul în străinătate, o hotărâre privind anularea adopției sau privind eliberarea unei persoane aflate sub autoritatea părinților sau a unui tutore. În cauze administrative, sarcina serviciului de urmărire penală este de a introduce un apel în instanță împotriva oricăror hotărâri administrative ilegale și să participe la acțiunile judiciare privind legalitatea acestor hotărâri. Serviciul de urmărire penală cuprinde Procurorul General și procurorii din unitățile organizatorice obișnuite și militare ale serviciului de urmărire penală, care sunt subordonați acestuia, precum și procurorii din cadrul Institutului Memoriei Naționale – Comisia pentru urmărirea în justiție a crimelor împotriva națiunii poloneze.

Procurorul General reprezintă autoritatea supremă în cadrul serviciilor de urmărire penală. Funcția de Procuror General este deținută de către Ministrul Justiției. Procurorii din unitățile organizatorice obișnuite ale serviciului de urmărire penală sunt procurorii Serviciului național de urmărire penală și ai serviciilor de urmărire penală de apel, regionale și districtuale.

Pentru a fi numit procuror, o persoană trebuie: să fie cetățean polonez și să aibă exercițiul deplin al drepturilor civile, să aibă un caracter integru, să fi absolvit studii universitare de drept sau să aibă diplomă de master sau să fi absolvit în străinătate studii recunoscute în Polonia; să aibă o stare de sănătate compatibilă cu îndeplinirea îndatoririlor unui procuror; să aibă o vârstă de cel puțin 26 de ani, să fi promovat examenul pentru procurori sau judecători, să fi lucrat ca asistent al unui procuror sau al unui judecător timp de cel puțin un an sau să fi efectuat, în cadrul unităților organizatorice militare ale serviciului de urmărire penală, un stagiu cu o durată specificată în prevederile privind serviciul militar al soldaților profesioniști.

Următoarele persoane pot fi, de asemenea, numite fără a trebui să promoveze examenul și să aibă formare de procuror: profesorii și lectorii în științe juridice din cadrul universităților poloneze, al Academiei Poloneze de Științe și al instituțiilor științifice, judecătorii, judecătorii militari, avocații, consilierii și consultanții juridici din cadrul Serviciului general de urmărire penală al statului, care și-au exercitat profesia sau au ocupat o astfel de funcție timp de cel puțin trei ani, precum și notarii, după promovarea examenului.

Procurorii sunt numiți pe o perioadă nedeterminată, ceea ce înseamnă că, atunci când ajung la vârsta pensionării, devin procurori pensionari, păstrându-și unele dintre drepturi și obligații.

Un procuror poate fi mutat în altă funcție numai cu acordul său. În ceea ce privește orice abatere profesională, inclusiv orice încălcare evidentă și gravă a prevederilor legii și a demnității funcției de procuror, acesta trebuie să răspundă în cadrul procedurilor disciplinare în fața unei instanțe formate din procurori.

Procurorii, la fel ca judecătorii, au imunitate. Aceasta înseamnă că un procuror nu răspunde penal fără consimțământul instanței disciplinare competente și nu poate fi reținut fără consimțământul unui superior pe scara ierarhică. Aceste dispoziții nu se aplică în cazul în care un procuror este surprins în flagrant delict.

Pe perioada în care îndeplinește această funcție, un procuror nu poate fi membru al niciunui partid politic și nu poate lua parte la nicio activitate politică. Un procuror nu poate avea alt loc de muncă, cu excepția posturilor din învățământ și cercetare sau a posturilor științifice, și nu poate să aibă o altă ocupație sau activitate aducătoare de profit care ar putea veni în conflict cu atribuțiile sale profesionale și care ar putea afecta încrederea în imparțialitatea acestuia sau dăuna demnității funcției de procuror.

4. Administrația publică locală și organizarea administrativ-teritorială

În Polonia, sistemul administrativ teritorial garantează descentralizarea puterii de stat. Împărțirea administrativ-teritorială a statului este stabilită prin lege, ținând cont de legăturile sociale, economice sau culturale, și garantează colectivităților teritoriale capacitatea de îndeplinire a misiunilor lor publice.

Administrațiile publice locale execută îndatoririle publice care sunt de competența lor. Comuna este unitatea administrativă de bază a administrației locale în Polonia. Ea îndeplinește toate atribuțiile administrației locale, care nu sunt rezervate altor unități ale administrației locale. Toate unitățile administrației publice locale au personalitate juridică și se bucură de dreptul de proprietate și de alte drepturi patrimoniale.

Unitățile autonome ale administrației locale îndeplinesc și sunt direct responsabile de misiunile publice al căror scop este satisfacerea nevoilor colectivității. În situația în care interesul statului o cere, legea le poate cere unităților administrației locale să ducă la îndeplinire alte atribuții publice, legea stabilind procedura de transfer și modalitățile de îndeplinire a acestor atribuții delegate.

Participarea la repartizarea fondurilor publice este garantată tuturor unităților administrației publice locale în mod proporțional cu sarcinile alocate. Veniturile unităților administrației publice locale constau în venituri proprii, precum și în subvenții generale și garanții specifice de la bugetul de stat. Toate sursele de venituri pentru unitățile administrației publice locale sunt stabilite de lege.

Unitățile administrației publice locale își îndeplinesc atribuțiile prin organele deliberative și executive. Organele deliberative sunt alese prin vot universal, direct, egal și secret. De asemenea, membrii colectivității teritoriale autonome pot decide, pe calea referendumului, chestiunile privind colectivitatea, în special dizolvarea organului administrației locale ales prin vot direct.

Acțiunile unităților administrației publice locale sunt supuse controlului legalității, iar organele care efectuează controlul sunt Prim-ministrul și voievozii ca reprezentanți ai Consiliului de Miniștri în teritoriu.

Unitățile administrației publice locale pot forma asociații, au dreptul de a adera la asociațiile internaționale ale comunităților locale și regionale, precum și de a coopera cu comunitățile locale și regionale ale altor state.

5. Drepturile fundamentale

Drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor sunt reglementate în capitolul II al Constituției, însă regăsim reglementate drepturi fundamentale și în capitolul I al Constituției. Astfel, o serie de drepturi precum accesul egal la cultură, protecția cetățenilor polonezi stabiliți în străinătate, pentru păstrarea legăturilor lor cu patrimoniul național cultural, libertatea de constituire și de funcționare a partidelor politice, libertatea presei și a celorlalte mijloace media, protecția căsătoriei și a veteranilor de război, dreptul de proprietate, de moștenire, dar și dreptul la muncă sunt reglementate la nivel principial în chiar capitolul I al Constituției.

Tot capitolul I al Constituției acordă o importanță deosebită reglementării relației dintre stat și biserică din perspectiva recunoașterii libertății religioase. Astfel, articolul 25 din Constituție prevede că bisericile și alte organizații religioase sunt egale în drepturi, iar autoritățile publice sunt echidistante în chestiunile legate de convingerile personale, fie că sunt religioase sau filozofice, ori în legătură cu viziunea asupra vieții, asigurând libertatea de exprimare a acestora în mediul social. Relația dintre stat și biserici și alte organizații religioase are la bază principiul respectării autonomiei și independenței fiecăreia în sferele proprii de activitate, precum și principiul cooperării pentru binele individual și comun. Relațiile dintre stat și Biserica Romano-Catolică sunt stabilite printr-un tratat internațional încheiat cu Sfântul Scaun și prin lege, iar relațiile dintre stat și celelalte biserici și organizații religioase sunt stabilite prin legile adoptate în baza acordurilor încheiate între Consiliul de Miniștri și reprezentanții oficiali ai acestora.

Capitolul II al Constituției destinat drepturilor și libertăților fundamentale reglementează mai întâi principiile generale în cadrul cărora un loc important îl au demnitatea și libertatea persoanei, dar și egalitatea în drepturi. Apoi sunt reglementate libertățile personale precum dreptul la viață, inviolabilitatea persoanei și a domiciliului, secretul corespondenței sau libertatea conștiinței. În categoria drepturilor politice sunt reglementate libertatea întrunirilor și dreptul de asociere, accesul la funcții publice, dreptul de petiționare, dar și dreptul de vot. Drepturile și libertățile economice, sociale și culturale sunt considerate a fi dreptul la protecția socială a muncii, protecția persoanelor cu dizabilități, dreptul la educație, protecția copiilor și a tinerilor, dreptul la un mediu înconjurător sănătos și protecția consumatorilor. Constituția are în vedere nu doar consfințirea prin lege a unor drepturi fundamentale, ci și asigurarea unor măsuri de apărare a drepturilor și libertăților. Astfel, orice persoană are dreptul la despăgubiri pentru prejudiciul suferit în urma unei acțiuni ilegale a autorităților publice, are acces liber la justiție și dreptul de a-i adresa Comisarului pentru protecția drepturilor civile o cerere de asistență în materie de protecție a libertăților și drepturilor încălcate de autoritățile publice.

Comisarul pentru protecția drepturilor civile este apărătorul libertăților și drepturilor omului și ale cetățeanului, prevăzute de Constituție și de alte acte normative, și este numit de Dietă, cu acordul Senatului, pe o perioadă de cinci ani. El nu poate exercita nicio altă funcție, cu excepția celei de profesor în învățământul superior, și nici nu poate desfășura vreo altă activitate profesională. Nu poate fi membru al unui partid politic sau sindicat, și nici nu poate desfășura o activitate publică incompatibilă cu funcția îndeplinită. În desfășurarea activităților sale, Comisarul funcționează independent de celelalte organe ale statului și răspunde doar în fața Dietei, informând anual Dieta și Senatul în legătură cu activitatea sa.

6. Raportul dintre dreptul național și dreptul Uniunii Europene

Din luna mai 2004, Polonia este stat membru al Uniunii Europene. Constituția Poloniei nu prevede reglementări speciale cu privire la raportul dintre dreptul național și cel al UE. Singurele reglementări constituționale în materie sunt cele referitoare la izvoarele dreptului reglementate în capitolul III al Constituției.

Conform acestor reglementări, în baza tratatelor internaționale, Republica Polonă poate transfera unei organizații internaționale sau unui organ internațional competențe ale autorităților publice în anumite domenii. Legile speciale care vor ratifica astfel de tratate vor fi adoptate de Dietă (Sejm) cu o majoritate de două treimi din voturi, în prezența a cel puțin jumătate din numărul deputaților, și de Senat, cu o majoritate de două treimi din voturi, în prezența a cel puțin jumătate din numărul senatorilor. Ratificarea unui asemenea tratat poate fi aprobată prin referendum național.

După publicarea sa în Monitorul Oficial al Republicii Polone ( Dziennik Ustaw), un acord internațional ratificat devine parte integrantă a legislației naționale și este de imediată aplicare, cu excepția cazului în care necesită adoptarea unei legi de punere în aplicare. În caz de neconcordanță între prevederile acordului internațional ratificat prin lege și o lege internă prevalează normele acordului inter național. De asemenea, în caz de neconcordanță între prevederile unui acord internațional de instituire a unei organizații internaționale și o lege internă normele acordului internațional sunt de imediată aplicabilitate și primează în raport cu legea internă.

7. Tribunalul Constituțional

Tribunalul Constituțional este o instanță specializată de contencios constituțional alcătuită din 15 judecători aleși în mod individual de Dietă pentru un mandat de nouă ani, dintre persoanele care sunt recunoscute pentru competențele lor juridice. Realegerea acestora în cadrul Curții nu este permisă. Președintele și Vicepreședintele Tribunalului Constituțional sunt numiți de Președintele Republicii dintre candidații propuși de Adunarea generală a judecătorilor Tribunalului Constituțional. Judecătorii Tribunalului sunt independenți în exercițiul funcțiilor lor și se supun doar Constituției. Pe perioada exercitării funcțiilor lor, judecătorii Tribunalului nu se pot afilia niciunui partid politic sau sindicat și nici nu pot exercita o activitate publică incompatibilă cu principiul independenței instanțelor judecătorești și judecătorilor.

Ei nu pot fi trași la răspundere penală sau privați de libertate fără acordul prealabil al Tribunalului. Un judecător nu poate fi reținut sau arestat, cu excepția cazurilor de flagrant delict, situație în care reținerea acestuia se impune pentru derularea corespunzătoare a procedurilor legale. Președintele Tribunalului Constituțional este anunțat fără întârziere cu privire la o asemenea reținere, acesta putând ordona punerea imediată în libertate a deținutului.

Din punctul de vedere al competenței, Tribunalul Constituțional se pronunță asupra constituționalității legilor și acordurilor internaționale, se pronunță asupra constituționalității legilor de ratificare a acordurilor internaționale, soluționează plângerile privind încălcarea drepturilor constituționale și soluționează conflictele de competență dintre autoritățile constituționale centrale ale statului. Hotărârile Tribunalului Constituțional au caracter general obligatoriu și sunt definitive de la data publicării lor.

Sesizarea Tribunalului Constituțional se poate face doar de către:

1. Președintele Republicii, Președintele Dietei, Președintele Senatului, Prim-ministru, 50 de deputați, 30 de senatori, Prim-președintele Curții Supreme, Președintele Curții Supreme Administrative, Procurorul General, Președintele Camerei Supreme de Control și Comisarul pentru protecția drepturilor civile;

2. Consiliul Național al Magistraturii;

3. organele deliberative ale unităților administrației publice locale;

4. organele naționale ale sindicatelor și organele naționale ale organizațiilor angajatorilor și ale organizațiilor profesionale;

5. bisericile și organizațiile religioase. De asemenea, orice instanță poate supune atenției Tribunalului Constituțional o problemă juridică privind conformitatea actului normativ cu Constituția, cu tratatele internaționale ratificate sau cu legea, atunci când de răspunsul la această problemă depinde soluția dată de această instanță.

Constituția Republicii Polone

Preambul

Ţinând cont de prezentul și viitorul Patriei noastre, care a restabilit în anul 1989 posibilitatea de a-și hotărî suveran și democratic propria soarta, noi, Națiunea Polonă – toți cetățenii Republicii, atât cei care cred în Dumnezeu ca izvor al adevărului, dreptății, binelui și frumosului, precum și cei care nu împărtășesc o asemenea credință, dar care respectă aceste valori universale provenind din alte surse, egali în drepturi și obligații pentru binele comun – Polonia, recunoscători strămoșilor noștri pentru munca și lupta lor pentru o independență câștigată cu mari sacrificii, pentru o cultură care își are rădăcinile în moștenirea creștină a națiunii și în valorile umane universale, aducându-ne aminte de cele mai de preț tradiții ale Primei și ale celei de-a Doua Republici, obligați să transmitem generațiilor viitoare tot ceea ce este mai de preț din patrimoniul nostru milenar, uniți prin comuniune cu compatrioții noștri răspândiți în lumea întreagă, conștienți de nevoia de cooperare între țări pentru binele omenirii, păstrând în memorie dureroasele experiențe din perioadele în care libertățile și drepturile fundamentale ale omului nu erau respectate în patria noastră, dorind să garantăm, pentru totdeauna, drepturile cetățenilor și să asigurăm o funcționare normală și eficace a aparatului de stat, conștienți de răspunderea noastră în fața lui Dumnezeu sau a propriilor noastre conștiințe, instituim această Constituție a Republicii Polone ca lege fundamentală a statului, fondată pe respectul libertății și al dreptății, pe cooperarea dintre puterile publice, pe dialogul social, precum și pe principiul subsidiarității în consolidarea puterii cetățenilor și a comunităților lor.

Tuturor celor care, pentru binele celei de-a Treia Republici, vor aplica dispozițiile Constituției, le adresăm un apel la respectarea demnității propriei firi omenești, a dreptului la libertate, a datoriei de solidaritate față de ceilalți, și la respectarea acestor principii ca fundament de neclintit al Republicii Polone.

CAPITOLUL I

Republica
Art. 1
Republica Polonă este bunul comun al tuturor cetățenilor ei.
Art. 2
Republica Polonă este un stat de drept, democratic și care aplică principiile justiției sociale.
Art. 3
Republica Polonă este un stat unitar.
Art. 4

Art. 5
Republica Polonă este garantul independenței și integrității teritoriului, asigură libertățile și drepturile omului și ale cetățenilor, precum și securitatea acestora, protecția patrimoniului național și, de asemenea, protecția mediului înconjurător, conform principiilor dezvoltării durabile.
Art. 6

Art. 7
Autoritățile publice funcționează în temeiul și în limitele legii.
Art. 8

Art. 9
Republica Polonă respectă dreptul internațional la care aceasta a convenit să adere.
Art. 10

Art. 11

Art. 12
Republica Polonă asigură libertatea de constituire și de funcționare a sindicatelor, a organizațiilor socioprofesionale ale fermierilor, a societăților, a mișcărilor cetățenilor, a altor asociații și fundații.
Art. 13
Este interzisă constituirea partidelor politice și a altor organizații ale căror programe au la bază metodele și practicile totalitare ale nazismului, fascismului și comunismului, precum și a celor ale căror programe sau activități acceptă ori autorizează manifestarea urii rasiale sau etnice, recurgerea la violență ori preluarea puterii sau exercitarea unei influențe asupra politicii naționale ori care prevăd structuri sau o participare secrete.
Art. 14
Republica Polonă garantează libertatea presei și a celorlalte mijloace media.
Art. 15

Art. 16

Art. 17

Art. 18
Republica Polonă ocrotește și protejează căsătoria ca uniunea dintre un bărbat și o femeie, precum și familia, maternitatea și paternitatea.
Art. 19
Republica Polonă acordă o grijă deosebită veteranilor războaielor pentru independență și în special invalizilor de război.
Art. 20
Economia socială de piață, bazată pe libertatea activității economice, pe proprietatea privată și pe solidaritate, pe dialogul și cooperarea dintre partenerii sociali, constituie fundamentul sistemului economic al Republicii Polone.
Art. 21

Art. 22
Libertatea de exercitare a activităților comerciale nu poate fi îngrădită decât în baza legii și numai pentru cauze importante de interes public.
Art. 23
Fermele de familie reprezintă fundamentul sistemului agricol național. Acest principiu nu aduce atingere dispozițiilor articolelor 21 și 22.
Art. 24
Republica Polonă protejează dreptul la muncă. Statul exercită controlul asupra condițiilor de muncă.
Art. 25

Art. 26

Art. 27
Limba polonă este limba oficială a Republicii Polone. Această dispoziție nu aduce atingere drepturilor minorităților naționale stabilite prin acorduri internaționale.
Art. 28

Art. 29
Varșovia este capitala Republicii Polone.

CAPITOLUL II

Libertățile, drepturile și îndatoririle persoanelor și ale cetățenilor Principii generale
Art. 30
Demnitatea persoanei, drept natural și inalienabil, constituie sursa libertăților și drepturilor omului și ale cetățeanului. Aceasta este inviolabilă. Respectarea și protejarea acesteia reprezintă o obligație a autorităților publice.
Art. 31

Art. 32

Art. 33

Art. 34

Art. 35

Art. 36
Pe teritoriul unei țări terțe, un cetățean polonez beneficiază de protecția Republicii Polone.
Art. 37

Libertățile și drepturile personale

Art. 38
În Republica Polonă protecția juridică a vieții este asigurată tuturor persoanelor.
Art. 39
Nicio persoană nu poate fi supusă experimentelor științifice, inclusiv experimentelor medicale, fără consimțământul său liber exprimat.
Art. 40
Nici o persoană nu va fi supusă torturii sau tratamentelor crude, inumane ori degradante. Aplicarea pedepselor corporale este interzisă.
Art. 41

Art. 42

Art. 43
Crimele de război și crimele împotriva umanității nu se prescriu.
Art. 44
Termenul de prescripție în cazul infracțiunilor comise de către funcționarii publici sau la ordinul acestora, care nu sunt urmăriți penal din rațiuni politice, se prelungește cu perioada în intervalul căreia cauzele de neurmărire au fost menținute.
Art. 45

Art. 46
Confiscarea proprietății poate interveni doar în condițiile stabilite de lege și numai în virtutea unei hotărâri judecătorești definitive.
Art. 47
Orice persoană are dreptul la protecția juridică a vieții private și familiale, a demnității și a reputației sale și la luarea de decizii cu privire la viața sa personală.
Art. 48

Art. 49
Libertatea și protejarea secretului comunicării sunt garantate. Acestea nu pot fi restrânse decât în condițiile și modalitățile stabilite prin lege.
Art . 50
Inviolabilitatea domiciliului este garantată. Percheziția domiciliară, a altor incinte sau a vehiculelor nu poate fi dispusă decât în condițiile și modalitățile prevăzute de lege.
Art. 51

Art. 52

Art. 53

Art. 54

Art. 55

Art. 56

Libertățile și drepturile politice

Art. 57
Libertatea de organizare a adunărilor desfășurate în mod pașnic și participarea la acestea sunt garantate tuturor persoanelor. Această libertate poate constitui obiectul restrângerilor prevăzute de lege.
Art. 58

Art. 59

Art. 60
Cetățenii polonezi care beneficiază de drepturi publice depline au dreptul de acces la funcții publice, în condiții de egalitate.
Art. 61

Art. 62

Art. 63
Orice persoană are dreptul de a depune în interes public, în propriul său interes sau în cel al unei alte persoane – cu consimțământul acesteia – petiții, propuneri și reclamații în atenția autorităților publice, a organizațiilor și instituțiilor sociale, în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor stabilite în domeniul administrației publice. Procedurile de analiză a petițiilor, a propunerilor și a plângerilor sunt prevăzute prin lege. Libertățile și drepturile economice, sociale și culturale
Art. 64

Art. 65

Art. 66

Art. 67

Art. 68

Art. 69
Autoritățile publice acordă, în virtutea legii, sprijin persoanelor cu dizabilități pentru a le asigura subzistența, formarea profesională și comunicarea socială.
Art. 70

Art. 71

Art. 72

Art. 73
Libertatea de creație artistică, de cercetare științifică, precum și de difuzare a rezultatelor, libertatea de a preda și de a beneficia de produsele culturale, sunt garantate tuturor persoanelor.
Art. 74

Art. 75

Art. 76
Autoritățile publice protejează consumatorii, utilizatorii sau chiriașii de activitățile care reprezintă o amenințare la adresa sănătății, vieții private și siguranței acestora, precum și împotriva practicilor frauduloase de pe piață. Scopul acestor măsuri de protecție este stabilit prin lege.

Măsurile de apărare a libertăților și a drepturilor

Art. 77

Art. 78
Orice parte are dreptul de a ataca hotărârile și deciziile pronunțate în primă instanță. Excepțiile de la acest principiu și procedura căilor de atac sunt stabilite prin lege.
Art. 79

Art. 80
Conform principiilor prevăzute de lege, orice persoană are dreptul de a-i adresa Comisarului pentru protecția drepturilor civile o cerere de asistență în materie de protecție a libertăților și drepturilor încălcate de autoritățile publice.
Art. 81
Drepturile prevăzute de alineatele 4 și 5 din articolul 65 și de articolele 66, 69, 71 și 74-76 sunt exercitate în condițiile prevăzute de lege. Îndatoriri
Art. 82
Loialitatea față de Republica Polonă, precum și preocuparea pentru binele comun reprezintă o îndatorire a tuturor cetățenilor polonezi.
Art. 83
Orice persoană trebuie să respecte legea Republicii Polone.
Art. 84
Orice persoană trebuie să-și respecte îndatoririle și responsabilitățile publice, inclusiv plata taxelor, conform legii.
Art. 85

Art. 86
Orice persoană are obligația de a se îngriji de calitatea mediului înconjurător și de a-și asuma răspunderea pentru degradarea pe care a provocat-o. Regulile aplicabile în cazul unei asemenea răspunderi se stabilesc prin lege.

CAPITOLUL III

Izvoarele de drept

Art. 87

Art. 88

Art. 89

Art. 90

Art. 91

Art. 92

Art. 93

Art. 94
Organele de specialitate ale colectivităților teritoriale și organele teritoriale ale administrației publice locale adoptă, în baza și în limitele stabilite de lege, hotărâri locale aplicabile în circumscripțiile lor. Principiile și procedurile de adoptare ale acestor hotărâri locale sunt stabilite prin lege.

CAPITOLUL IV

Dieta (Sejm) și Senatul

Art. 95

Alegerile și mandatul

Art. 96

Art. 97

Art. 98

Art. 99

Art. 100

Art. 101

Deputații și senatorii

Art. 102
Nicio persoană nu poate fi deputat și senator în acela și timp.
Art. 103

Art. 104

Art. 105

Art. 106
Condițiile de îndeplinire a atribuțiilor deputaților, precum și apărarea drepturilor aferente exercițiului mandatului acestora sunt prevăzute de lege.
Art. 107

Art. 108
Prevederile articolelor 103-107 se aplică, după caz, în mod similar și senatorilor. Organizare și funcționare
Art. 109

Art. 110

Art. 111

Art. 112
Organizarea internă, programul de lucru al Dietei, procedura de numire și modalitățile de funcționare a organelor acesteia, precum și modalitățile de îndeplinire a atribuțiilor constituționale și legale ale autorităților statului în relația cu Dieta sunt stabilite printr-un regulament votat de Dietă.
Art. 113
Ședințele Dietei sunt publice. Atunci când interesul statului o impune, Dieta, cu votul majorității membrilor săi, poate stabili ca ședințele să nu fie publice.
Art. 114

Art. 115

Art. 116

Art. 117
Principiile privind operațiunile de desfășurare a forțelor armate în afara frontierelor Republicii Polone sunt stabilite prin tratate internaționale sau prin legi. Principiile de staționare a forțelor armate străine pe teritoriul Republicii Polone și principiile de deplasare în teritoriu sunt stabilite prin acorduri internaționale sau prin legi.
Art. 118

Art. 119

Art. 120
Dieta adoptă legile cu votul majorității simple a cel puțin jumătate din numărul de deputați, cu excepția cazului în care Constituția prevede o altă majoritate. Dacă dispozițiile legii sau o hotărâre a Dietei nu prevăd altceva, Dieta adoptă hotărâri în acelea și condiții.
Art. 121

Art. 122

Art. 123

Art. 124
Prevederile articolelor 110, 112, 113 și 120 se aplică în mod corespunzător și Senatului.

Referendumul

Art. 125

CAPITOLUL V

Președintele Republicii Polone

Art. 126

Art. 127

Art. 128

Art. 129

organizează un nou scrutin în conformitate cu principiile prevăzute de articolul 128, alineatul 2, referitoare la vacanța funcției de Președinte al Republicii în exercițiu.
Art. 130
Mandatul Președintelui Republicii începe după depunerea următorului jurământ în fața Adunării Naționale: „Prin voința națiunii, ocupând funcția de Președinte al Republicii Polone, jur în mod solemn să respect Constituția; jur să acționez cu fermitate pentru apărarea demnității națiunii, pentru independența și securitatea statului, iar bunurile patriei și prosperitatea cetățenilor ei vor constitui tot timpul suprema mea obligație. ” Jurământul poate conține, de asemenea, următoarele cuvinte: „Așa să-mi ajute Dumnezeu. ”
Art. 131

1. Dacă Președintele Republicii este temporar în imposibilitatea exercitării atribuțiilor sale, aduce acest fapt la cunoștința Președintelui Dietei, care temporar își va asuma atribuțiile de Președinte al Republicii. Atunci când Președintele Republicii nu este în măsură să informeze Președintele Dietei despre această imposibilitate, Tribunalul Constituțional, la cererea Președintelui Dietei, stabilește dacă există sau nu un impediment de exercitare a funcției de către Președintele Republicii. În caz de imposibilitate temporară de exercitare a funcțiilor constatată de Tribunalul Constituțional, acesta încredințează temporar Președintelui Dietei exercitarea îndatoririlor de Președinte al Republicii.

2. Președintele Dietei, până la alegerea unui nou Președinte al Republicii, asigură temporar interimatul funcției de Președinte al Republicii în următoarele cazuri:

1. decesul Președintelui Republicii;

2. renunțarea la exercitarea funcției de Președintele Republicii;

3. existența unei hotărâri de invalidare a alegerilor prezidențiale sau a altor motive de imposibilitate de ocupare a funcției de Președinte;

4. existența unei declarații a Adunării Naționale care recunoaște incapacitatea permanentă a Președintelui de a-și exercita atribuțiile din motive de sănătate; o asemenea declarație necesită adoptarea unei hotărâri cu majoritatea a cel puțin două treimi din numărul membrilor Adunării Naționale;

5. demiterea din funcție a Președintelui Republicii printr-o hotărâre a Tribunalului de Stat.

3. Dacă Președintele Dietei este în imposibilitatea de exercitare a atribuțiilor de Președinte al Republicii, aceste îndatoriri sunt atribuite Președintelui Senatului.

4. Persoana care exercită temporar funcția de Președinte al Republicii nu poate decide dizolvarea Dietei.

Art. 132
Președintele Republicii nu își poate asuma alte atribuții și nici exercita alte funcții publice, cu excepția celor în legătură cu exercițiul funcției sale.
Art. 133

1. Ca reprezentant al statului în politica externă, Președintele Republicii:

1. ratifică și denunță acordurile internaționale, informând Dieta și Senatul;

2. acreditează și recheamă reprezentanții diplomatici ai Poloniei în alte state și de pe lângă organizațiile internaționale;

3. primește scrisorile de acreditare și de rechemare ale reprezentanților diplomatici ai altor state și de pe lângă organizații internaționale acreditate pe lângă el.

2. Președintele Republicii, înainte de ratificarea unui tratat internațional, poate cere Tribunalului Constituțional să se pronunțe în legătură cu constituționalitatea acestuia

3. Președintele Republicii cooperează cu Prim-ministrul și ministrul de resort în politica externă.

Art. 134

Art. 135
Consiliul de securitate națională este organul consultativ al Președintelui Republicii în domeniul securității interne și externe.
Art. 136
În eventualitatea unei amenințări externe îndreptată direct împotriva statului, Președintele Republicii ordonă, la cererea Prim-ministrului, mobilizarea parțială sau generală și angajarea forțelor armate pentru apărarea Republicii Polone.
Art. 137
Președintele Republicii acordă cetățenia poloneză și aprobă renunțarea la aceasta.
Art. 138
Președintele Republicii conferă ordine și decorații.
Art. 139
Președintele Republicii are drept de grațiere. Persoanele care au fost condamnate de Tribunalul de Stat nu pot beneficia de dreptul de grațiere.
Art. 140
Președintele Republicii poate adresa mesaje Dietei, Senatului și Adunării Naționale. Aceste mesaje nu pot constitui obiectul unor dezbateri.
Art. 141

Art. 142

Art. 143
Cancelaria Prezidențială este organul auxiliar al Președintelui Republicii. Președintele Republicii adoptă statutul Cancelariei Prezidențiale și îl numește și revocă pe șeful acesteia.
Art. 144

1. Președintele Republicii emite acte oficiale în exercitarea atribuțiilor sale constituționale și legale.

2. Pentru a fi considerate valide, actele oficiale ale Președintelui Republicii trebuie să fie contrasemnate de Prim-ministru, care își asumă astfel răspunderea în fața Dietei.

3. Prevederile alineatului 2 nu se aplică următoarelor acte:

1. convocarea de alegeri pentru Dietă și Senat;

2. convocarea primei ședințe a Dietei și a Senatului nou-alese;

3. dizolvarea Dietei în cazurile prevăzute de Constituție;

4. inițiativa legislativă;

5. inițierea referendumului național;

6. promulgarea sau refuzul de a promulga o lege;

7. decizia de a publica o lege sau un tratat internațional în Monitorul Oficial al Republicii Polone (Dziennik Ustaw);

8. adresarea unui mesaj Dietei, Senatului și Adunării Naționale;

9. sesizarea Tribunalului Constituțional;

10. propunerea efectuării unui control de către Camera Supremă de Control;

11. desemnarea și numirea Prim-ministrului;

12. acceptarea demisiei Consiliului de Miniștri și obligarea acestuia să-și exercite temporar atribuțiile;

13. propunerea înaintată Dietei de a angaja răspunderea ministerială a unui membru al Consiliului de Miniștri în fața Tribunalului de Stat;

14. revocarea unui ministru împotriva căruia Dieta a adoptat o moțiune de cenzură;

15. convocarea Consiliului Cabinetului;

16. conferirea de ordine și distincții;

17. numirea judecătorilor;

18. exercitarea dreptului de grațiere;

19. acordarea cetățeniei poloneze și aprobarea renunțării la aceasta;

20. numirea Prim-președintelui Curții Supreme;

21. numirea Președintelui și a Vicepreședintelui Tribunalului Constituțional;

22. numirea Președintelui Curții Supreme Administrative;

23. numirea președinților Curții Supreme și a vicepreședinților Curții Supreme Administrative;

24. propunerea adresată Dietei de numire a Guvernatorului Băncii Naționale a Poloniei;

25. numirea membrilor Consiliului pentru Politică Monetară;

26. numirea și revocarea membrilor Consiliului de Securitate Națională;

27. numirea membrilor Consiliului Național al Radiodifuziunii și T ele viziunii;

28. stabilirea statutului Cancelariei Prezidențiale și numirea și revocarea Șefului Cancelariei Prezidențiale.

29. emiterea de decrete conform principiilor stabilite la articolul 93;

30. demisia din funcția de Președinte al Republicii.

Art. 145

CAPITOLUL VI

Consiliul de Miniștri și administrația guvernamentală

Art. 146

1. Consiliul de Miniștri conduce politica internă și externă a Republicii Polone.

2. Consiliul de Miniștri gestionează afacerile privind politica statului, care nu sunt de competența altor organe de stat sau colectivități teritoriale.

3. Consiliul de Miniștri conduce activitatea aparatului de lucru guvernamental.

4. În limitele și conform principiilor prevăzute de Constituție și de legi, Consiliul de Miniștri, în mod special:

1. asigură implementarea legilor;

2. emite hotărâri;

3. coordonează și supervizează activitatea organelor administrației de stat;

4. protejează interesele Trezoreriei de Stat;

5. adoptă proiectul bugetului de stat;

6. supervizează implementarea bugetului de stat și emite o hotărâre privind încheierea conturilor publice și un proces-verbal privind execuția bugetară;

7. asigură securitatea internă a statului și ordinea publică;

8. asigură securitatea externă a statului;

9. exercită controlul general în domeniul relațiilor cu alte state și cu alte organizații internaționale;

10. încheie acorduri internaționale supuse ratificării, aprobă și denunță alte acorduri internaționale;

11. exercită controlul general în domeniul apărării naționale și stabilește anual numărul de cetățeni chemați să efectueze serviciul militar activ;

12. stabilește organizarea și procedura de lucru proprie.

Art. 147

Art. 148
Prim-ministrul:

Art. 149

Art. 150
Un membru al Consiliului de Miniștri nu poate exercita o activitate contrară funcțiilor sale publice.
Art. 151
Prim-ministrul, viceprim-ministrul și miniștrii depun următorul jurământ în fața Președintelui Republicii:„Acceptând numirea în funcția de Prim-ministru (Viceprim-ministru, ministru) jur în mod solemn să respect Constituția și legile Republicii Polone, iar bunurile patriei și prosperitatea cetățenilor ei vor constitui tot timpul suprema mea obligație. ” Jurământul poate conține, de asemenea, următoarele cuvinte: „Așa să-mi ajute Dumnezeu. ”
Art. 152

Art. 153

Art. 154

Art. 155

Art. 156

Art. 157

Art. 158

Art. 159

Art. 160
Prim-ministrul poate cere Dietei acordarea unui vot de încredere pentru activitatea Consiliului de Miniștri. Acordarea unui vot de încredere Consiliului de Miniștri se face cu votul majorității deputaților.
Art. 161
Președintele Republicii, la cererea Prim-ministrului, remaniază Consiliul de Miniștri.
Art. 162

1. Prim-ministrul prezintă demisia Consiliului de Miniștri în prima ședință a Dietei nou-alese.

2. Prim-ministrul prezintă Dietei demisia Consiliului de Miniștri în următoarele situații:

1. Dieta nu acordă un vot de încredere Consiliului de Miniștri;

2. împotriva Consiliului de Miniștri a fost adoptată o moțiune de cenzură;

3. Prim-ministrul însuși a demisionat din funcție.

3. Președintele Republicii, când acceptă demisia Consiliului de Miniștri, prelungește mandatul acestuia până la numirea unui nou Consiliu de Miniștri.

4. Președintele Republicii poate, în situațiile prevăzute la alineatul 2, punctul 3, să refuze acceptarea demisiei Consiliului de Miniștri. 

CAPITOLUL VII

Administrația locală

Art. 163
Administrațiile publice locale exercită îndatoririle publice care nu sunt de competența organelor altor autorități publice, conform prevederilor Constituției sau altor legi în materie.
Art. 164

Art. 165

Art. 166

Art. 167

Art. 168
În limitele stabilite de lege, unitățile administrației publice locale au dreptul de a stabili nivelul impozitelor și taxelor locale.
Art. 169

Art. 170
Membrii colectivității teritoriale autonome pot decide pe calea referendumului, chestiunile privind colectivitatea, în special dizolvarea organului administrației locale ales prin vot direct. Principiile și procedura organizării referendumului local sunt stabilite prin lege.
Art. 171

Art. 172

CAPITOLUL VIII

Instanțele judecătorești și tribunalele

Art. 173
Instanțele judecătorești și tribunalele constituie o putere separată și independentă de celelalte puteri în stat.
Art. 174
Instanțele judecătorești și tribunalele pronunță hotărâri în numele Republicii Polone.

Instanțele judecătorești

Art. 175

Art. 176

Art. 177
Instanțele judecătorești de drept comun înfăptuiesc justiția în toate cauzele, cu excepția celor care prin lege sunt atribuite altor instanțe.
Art. 178

Art. 179
Judecătorii sunt numiți de Președintele Republicii la propunerea Consiliului Național al Magistraturii, pentru o perioadă nedeterminată de timp.
Art. 180

Art. 181
Angajarea răspunderii penale sau privarea de libertate a unui judecător nu pot interveni decât prin hotărârea unei instanțe judecătorești stabilite prin lege. Un judecător nu poate fi reținut sau arestat, cu excepția cazurilor de flagrant delict, situație în care reținerea acestuia se impune pentru derularea corespunzătoare a procedurilor legale. Reținerea este adusă imediat la cunoștință președintelui instanței judecătorești competente care poate decide punerea în libertate fără întârziere a persoanei reținute.
Art. 182
Prin lege se stabilește participarea cetățenilor la înfăptuirea justiției.
Art. 183

Art. 184
Curtea Supremă Administrativă și alte instanțe de contencios administrativ exercită, în limitele prevăzute de lege, controlul activității administrației publice. Acest control se extinde și asupra legalității hotărârilor administrațiilor publice locale și a actelor normative ale organelor din teritoriu ale administrației guvernamentale.
Art. 185
Președintele Curții Supreme Administrative este numit de Președintele Republicii pentru o perioadă de șase ani, fiind ales dintre candidații propuși de Adunarea generală a judecătorilor Curții Supreme Administrative.
Art. 186

Art. 187

1. Consiliul Național al Magistraturii este alcătuit din:

1. Prim-președintele Curții Supreme, Ministrul Justiției, Președintele Curții Supreme Administrative și o persoană numită de Președintele Republicii;

2. 15 judecători aleși dintre judecătorii Curții Supreme, ai instanțelor judecătorești de drept comun, ai instanțelor de contencios administrativ și ai instanțelor judecătorești militare;

3. patru membri aleși de Dietă din rândul deputaților și doi membri aleși de Senat din rândul senatorilor.

2. Consiliul Național al Magistraturii își alege dintre membrii săi Președintele și pe cei doi vicepreședinți.

3. Durata mandatului membrilor aleși în Consiliul Național al Magistraturii este de patru ani.

4. Organizarea, sfera de activitate și procedura Consiliului Național al Magistraturii, precum și modalitățile de alegere a membrilor săi sunt prevăzute de lege.

Tribunalul Constituțional

Art. 188
Competențele Tribunalului Constituțional sunt următoarele:

Art. 189
Tribunalul Constituțional soluționează conflictele de competență dintre autoritățile constituționale centrale ale statului.
Art. 190

Art. 191

1. Cererile privind controlul actelor vizate de articolul 188 pot fi înaintate Tribunalului Constituțional de către:

1. Președintele Republicii, Președintele Dietei, Președintele Senatului, Prim-ministru, 50 de deputați, 30 de senatori, Prim-președintele Curții Supreme, Președintele Curții Supreme Administrative, Procurorul General, Președintele Camerei Supreme de Control și Comisarul pentru protecția drepturilor civile;

2. Consiliul Național al Magistraturii, conform prevederilor articolului 186, alineatul 2;

3. organele deliberative ale unităților administrației publice locale;

4. organele naționale ale sindicatelor și organele naționale ale organizațiilor angajatorilor și ale organizațiilor profesionale;

5. bisericile și organizațiile religioase;

6. persoanele vizate de articolul 79, în limitele stabilite de lege.

2. Organismele specificate la alineatul 1, punctele 3 – 5, pot depune o asemenea cerere dacă actul normativ vizează chestiuni din domeniul lor de activitate.

Art. 192
Cererea care vizează chestiunile la care face referire articolul 189 poate fi înaintată Tribunalului Constituțional de către Președintele Republicii, Președintele Dietei, Președintele Senatului, Prim-ministru, Prim-președintele Curții Supreme, Președintele Curții Supreme Administrative și Președintele Camerei Supreme de Control.
Art. 193
Orice instanță poate supune atenției Tribunalului Constituțional o problemă juridică privind conformitatea actului normativ cu Constituția, cu tratatele internaționale ratificate sau cu legea, atunci când de răspunsul la această problemă depinde soluția dată de această instanță.
Art. 194

Art. 195

Art. 196
Judecătorii Tribunalului Constituțional nu pot fi trași la răspundere penală sau privați de libertate fără acordul prealabil al Curții Constituționale. Un judecător nu poate fi reținut sau arestat, cu excepția cazurilor de flagrant delict, situație în care reținerea acestuia se impune pentru derularea corespunzătoare a procedurilor legale. Președintele Tribunalului Constituțional este anunțat fără întârziere cu privire la o asemenea reținere, acesta putând ordona punerea imediată în libertate a deținutului.
Art. 197
Organizarea Tribunalului Constituțional, precum și procedura de sesizare a acestuia, sunt stabilite prin lege.

Tribunalul de Stat

Art. 198

Art. 199

Art. 200
Membrii Tribunalului de Stat nu pot fi trași la răspundere penală și nici nu pot fi privați de libertate fără acordul prealabil al Tribunalului de Stat. Membrii Tribunalului de Stat pot fi reținuți sau arestați doar dacă, în caz de flagrant delict, reținerea acestora se impune pentru derularea firească a procedurii legale. Președintele Tribunalului de Stat este informat de îndată cu privire la o asemenea reținere și poate decide eliberarea imediată a persoanei reținute.
Art. 201
Organizarea Tribunalului de Stat și procedura de sesizare a acestuia sunt stabilite prin lege.

CAPITOLUL IX

Organele de control al statului și pentru protecția drepturilor Camera Supremă de Control
Art. 202

Art. 203

Art. 204

1. Camera Supremă de Control prezintă Dietei:

1. o analiză a implementării bugetului de stat și a finalității politicii monetare;

2. un aviz în privința votului de acceptare a înregistrărilor contabile pentru exercițiul financiar precedent, prezentat de Consiliul de Miniștri;

3. informații privind rezultatele auditului, concluziile și intervențiile prevăzute de lege.

2. Camera Supremă de Control prezintă Dietei un raport anual privind activitatea sa.

Art. 205

Art. 206
Președintele Camerei Supreme de Control nu poate fi tras la răspundere penală, și nici nu poate fi lipsit de libertate fără acordul prealabil al Dietei. Președintele Camerei Supreme de Control nu poate fi nici reținut, nici arestat, cu excepția cazului când a fost prins în flagrant delict și când reținerea sa este necesară pentru desfășurarea firească a procedurii legale. Președintele Dietei este informat fără întârziere în privința unei asemenea rețineri și poate decide eliberarea imediată a persoanei reținute.
Art. 207
Legea stabilește organizarea și procedura de lucru ale Camerei Supreme de Control.

Comisarul pentru Protecția Drepturilor Civile

Art. 208

Art. 209

Art. 210
În desfășurarea activităților sale, Comisarul pentru protecția drepturilor civile funcționează independent de celelalte organe ale statului și răspunde doar în fața Dietei, conform principiilor stabilite prin lege.
Art. 211
Comisarul pentru protecția drepturilor civile nu poate fi tras la răspundere penală și nici nu poate fi lipsit de libertate decât cu acordul prealabil al Dietei. Comisarul pentru protecția drepturilor civile nu poate fi reținut sau arestat, cu excepția cazurilor de flagrant delict, situație în care reținerea acestuia se impune pentru derularea corespunzătoare a procedurilor legale. Președintele Dietei este informat de îndată în privința oricărei rețineri și poate ordona eliberarea imediată a persoanei reținute.
Art. 212
Comisarul pentru protecția drepturilor civile informează anual Dieta și Senatul în legătură cu activitatea sa și emite rapoarte cu privire la gradul de respectare a libertăților și drepturilor omului și ale cetățeanului. Consiliul Național pentru Radiodifuziune și Televiziune
Art. 213

Art. 214

Art. 215
Principiile de activitate și procedura de lucru ale Consiliului Național pentru Radiodifuziune și Televiziune, organizarea sa și prevederile detaliate de numire a membrilor săi se stabilesc prin lege.

CAPITOLUL X

Finanțele publice

Art. 216

Art. 217
Legea stabilește baza de impozitare, precum și alte contribuții publice, specificând contribuabilii și limitele de impozitare, principiile de acordare a scutirilor de impozit, împreună cu categoriile de contribuabili scutiți de la plata impozitelor.
Art. 218
Organizarea Trezoreriei de Stat și modalitatea de gestiune a resurselor acesteia se stabilesc prin lege.
Art. 219

Art. 220

Art. 221
Inițiativa legislativă în materie bugetară, pentru adoptarea legii bugetului provizoriu, a modificărilor legii bugetare, a legii datoriei publice și a legii de acordare a garanțiilor de stat aparține exclusiv Consiliului de Miniștri.
Art. 222
Consiliul de Miniștri înaintează Dietei un proiect de lege a bugetului pentru anul următor, dar nu mai târziu de trei luni înainte de începerea următorului exercițiu financiar. Cu titlu de excepție, proiectul poate fi depus ulterior.
Art. 223
Senatul poate adopta modificările aduse legii bugetului în termen de 20 de zile de la data înaintării acesteia către Senat.
Art. 224

Art. 225
Dacă, după patru luni de la data înaintării către Dietă a unui proiect de lege bugetară, acesta nu este adoptat sau prezentat Președintelui Republicii în vederea promulgării, Președintele Republicii poate decide în următoarele 14 zile, dizolvarea Dietei.
Art. 226

Art. 227

CAPITOLUL XI

Măsuri excepționale

Art. 228

Art. 229
În cazul unor amenințări externe la adresa statului, a unor acte de agresiune armată împotriva teritoriului Republicii Polone sau când este angajată o obligație de apărare comună asumată printr-un tratat internațional, Președintele Republicii poate, la cererea Consiliului de Miniștri, să declare instituirea legii marțiale în parte sau pe întreg teritoriul statului.
Art. 230

Art. 231
Președintele Republicii înaintează Dietei decretul de introducere a legii marțiale sau a stării de urgență în termen de 48 de ore de la semnarea unui astfel de decret. Dieta examinează fără întârziere decretul Președintelui Republicii. Dieta, cu votul majorității deputaților, acordat în prezența a cel puțin jumătate din numărul de deputați, poate abroga decretul Președintelui.
Art. 232
Pentru a preveni sau îndepărta consecințele unei catastrofe naturale sau ale unui accident asemănător unei calamități naturale, Consiliul de Miniștri poate introduce, pentru o perioadă determinată de timp, dar nu mai mult de 30 de zile, starea de dezastru natural în parte sau pe întreg teritoriul statului. Starea de dezastru natural poate fi prelungită cu aprobarea Dietei.
Art. 233

Art. 234

CAPITOLUL XII

Revizuirea Constituției

Art. 235

CAPITOLUL XIII

Dispoziții finale și tranzitorii

Art. 236

Art. 237

Art. 238

Art. 239

Art. 240
În termen de un an de la data intrării în vigoare a Constituției, legea bugetară poate prevedea acoperirea deficitului bugetar prin emisiuni de obligațiuni de la banca centrală de stat.
Art. 241

Art. 242
Se abrogă următoarele:

Art. 243
Constituția Republicii Polone intră în vigoare la data expirării perioadei de trei luni de la data promulgării sale.