Constituția Regatului Danemarcei

Prezentare generală

Conf. univ. dr. Silviu Gabriel BARBU

1. Scurt istoric

Prima Constituție a Danemarcei datează din 1665, fiind cunoscută sub denumirea „Legea Regelui” – una dintre primele constituții europene. De asemenea, a fost singura constituție formală absolutistă a Europei, conferindu-i Regelui Frederic al III-lea putere absolută și înlocuind vechiul sistem feudal. Alte constituții datează din 1849, 1866, 1915, 1920 și 1953, fiind inspirate de constituțiile Belgiei și Norvegiei, iar în ceea ce privește drepturile civile de Constituția Statelor Unite ale Americii din 1787. De remarcat este faptul că nicio Constituție daneză nu a fost amendată vreodată, așa încât de fiecare dată o nouă Constituție a luat locul celei deja existente.

Introducerea Constituției liberale din 1849 marchează sfârșitul regimului absolutist instalat cu două secole înainte, în 1660, și debutul perioadei de tranziție spre regimul democratic parlamentar, întrucât stabilește forma de guvernământ a statului ca monarhie constituțională, având un sistem parlamentar reprezentativ. Conform Constituției din 1849, Parlamentul era bicameral. Actuala Constituție a Danemarcei a fost adoptată la data de 5 iunie 1953.

Aceasta consacră Parlamentul unicameral și, totodată, permite accesul la tron și pentru femei, situație reglementată în Actul de succesiune la tronul Danemarcei din 27 martie 1953 (revizuit în 12 iunie 2009). De asemenea, au fost aduse unele modificări procedurii de revizuire a Constituției. Astfel, aceasta este declanșată la propunerea Parlamentului, cu acordul Guvernului, fiind supusă votului electoratului, iar pentru validitatea revizuirii, trebuie să voteze în favoarea acesteia 40% dintre alegători.

Această Constituție a intrat în vigoare imediat. Ultima Dietă ( Rigsdag) aleasă conform Legii privind Constituția Regatului Danemarcei din 1915, cu modificările din 10 septembrie 1920, a continuat să existe până la organizarea de noi alegeri, conform reglementărilor prevăzute în Partea a IV-a. Până la organizarea de noi alegeri, au rămas în vigoare prevederile stabilite pentru Dietă prin Legea privind Constituția Regatului Danemarcei din 1915, cu modificările din 10 septembrie 1920.

Constituția daneză este sistematizată în 11 părți și are în total 89 de articole. Este una dintre constituțiile mai eliptice, cu un număr restrâns de norme.

2. Raporturile dintre principalele autorități statale

Danemarca este, din punctul de vedere al formei de guvernământ, o monarhie constituțională, fiind organizată ca o democrație parlamentară.

Puterea legislativă se împarte între Parlament ( Folketing) și Rege care are autoritatea supremă de conducere pe care o exercită prin intermediul miniștrilor. Aceștia din urmă sunt responsabili pentru modul în care își îndeplinesc atribuțiile. Ei sunt numiți și demiși de Rege, inclusiv Prim-ministrul. Tot el stabilește numărul miniștrilor. Regele nu poate fi tras la răspundere penală, prevăzându-se că persoana acestuia este sacră și intangibilă.

Este necesară semnătura Regelui, inclusiv pe actele guvernamentale care au putere legislativă cu contrasemnătura unui ministru. Încrederea Parlamentului este acordată miniștrilor; aceștia pot fi trași la răspundere de Curtea Supremă de Justiție și alcătuiesc Consiliul de Stat la ședințele căruia poate asista succesorul la tron aflat la vârsta majoratului. Totalitatea miniștrilor convocați de Prim-ministru, fără Rege, reprezintă Consiliul de Miniștri care, ulterior, trimite Regelui deciziile adoptate pentru a fi confirmate sau pentru a convoca Consiliul de Stat.

Regele reprezintă Regatul în afacerile internaționale și poate lua măsuri privind apărarea militară a statului danez. Potrivit Legii fundamentale, există posibilitatea delegării atribuțiilor Regatului către autorități internaționale. Regele are drept de inițiativă legislativă, iar în situații de urgență și când nu se poate întruni Parlamentul, poate emite legi provizorii care pot fi apoi confirmate sau infirmate de organul legislativ.

Regele are dreptul de a grația, cu excepția condamnărilor miniștrilor, a căror grațiere poate fi acordată doar cu aprobarea Parlamentului. Monarhul dispune cu privire la măsura de a bate monedă.

Normele privind funcționarii publici se stabilesc prin lege specială și există și posibilitatea numirii unor funcționari de către Rege cu respectarea regulilor independenței și inamovibilității. Parlamentul are 179 de membri la care se adaugă doi din Insulele Feroe și doi din Groenlanda. Nu există posibilitatea înlocuirii în timpul mandatului a unei persoane al cărei loc a devenit vacant, indiferent de motivul vacanței. Celelalte reguli obișnuite privind democrația alegerilor, vârsta majoratului sunt congruente cu cele general cunoscute. Există reguli speciale privind constituirea Parlamentului și a validării și eligibilității membrilor, care se constată de Parlament. Anul parlamentar începe în prima zi de marți a lunii octombrie pentru un an continuu. El are sediu comun cu Guvernul. Prim-ministrul prezintă un raport Parlamentului despre activitatea viitoare a Guvernului.

Miniștrii pot participa la ședințele Parlamentului și se pot adresa acestuia.

Orice membru al Parlamentului are drept de inițiativă legislativă. Există reguli speciale privind inițiativa legislativă și modul de adoptare a legilor. Constituția Danemarcei consacră obligația ca legea bugetului să fie gata cu patru luni înainte de începerea exercițiului financiar următor, iar situația anului financiar precedent se face în termen de șase luni de la încheierea lui.

Înalta Curte a Regatului este formată din 15 membri ordinari ai Curții Supreme de Justiție și din alți 15 membri aleși de Folketing și judecă procesele intentate miniștrilor de Rege sau de Folketing.

3. Puterea judecătorească

Constituția daneză prevede că organizarea puterii judecătorești se face prin lege organică. Legea fundamentală daneză consacră expresis verbis separația puterii judecătorești față de puterea executivă. Constituția Danemarcei reglementează, de asemenea, obligația oricărei persoane de a respecta o decizie a autorității, chiar dacă aceasta a fost contestată în fața instanțelor judecătorești, urmând ca, după pronunțarea instanței de judecată, toate părțile din proces să se conformeze hotărârii date. Exercitarea puterii judecătorești este prevăzută, prin lege, în detaliu. Legea fundamentală interzice constituirea de instanțe extraordinare.

Constituția daneză stabilește o competență specială de recurs atribuită Curții Supreme de Justiție a Regatului, ca instanță supremă unică, în privința controlului judecătoresc ce se exercită asupra cauzelor soluționate în fond de către instanțele de contencios administrativ. Magistrații, în activitatea desfășurată și în statutul profesional, au ca unic temei legea și nu pot fi revocați din funcție decât prin hotărâre judecătorească motivată. Independența și inamovabilitatea judecătorilor funcționează și în sistemul danez ca garanție pentru independența sistemului judecătoresc față de celelalte autorități publice. După vârsta de 65 de ani un magistrat poate fi retras din activitate, fără diminuarea veniturilor, până la împlinirea vârstei legale de pensionare. Caracterul public și oral al desfășurării procedurilor în fața instanțelor de judecată este ridicat la rang constituțional. Posibilitatea participării cetățenilor simpli în cadrul procesului penal, cazurile de participare a juraților în judecarea cauzelor sunt reglementate prin lege specială. Judecarea cauzelor privind cuantumul despăgubirilor ce se acordă pentru erorile judiciare sau erorile din deciziile administrative poate fi dată în competența unor instanțe judecătorești special înființate în acest scop prin lege. Înalta Curte a Regatului este alcătuită din maxim 15 dintre cei mai vechi membri ordinari ai Curții Supreme de Justiție a Regatului și dintr-un număr egal de membri numiți pentru un mandat de șase ani de către Parlament, conform principiului de reprezentare proporțională. Înalta Curte a Regatului judecă procesele intentate miniștrilor de către Rege sau Parlament. Dacă are aprobarea Parlamentului, Regele poate solicita Curții Supreme judecarea și a altor persoane de rang înalt pentru infracțiuni considerate de acesta ca având un grad ridicat de pericol pentru siguranța statului.
4. Administrația publică locală și organizarea administrativ-teritorială
Regatul Danemarcei este stat unitar, fiind însă împărțit în cinci regiuni, care, la rândul lor, sunt împărțite în comune. Regiunile și comunele sunt conduse de consilii alese prin vot direct pentru mandate de patru ani. În cadrul acestui stat au primit autonomie politică Insulele Feroe și Groenlanda, în 1948, respectiv în 1979, după ce anterior avuseseră statut de comitat. Acestor teritorii li s-au delegat puteri extinse, ele având propriile guverne și organe legislative, fiind autonome în ce privește problemele interne. Autoritățile legislative autonome ale teritoriilor menționate mai sus sunt subordonate Parlamentului danez, unde sunt reprezentate de câte doi parlamentari, fiecare dintre cele două. Reprezentanții Guvernului danez în cele două teritorii autonome poartă denumirea de Înalți Comisari. Constituția Danemarcei mai stabilește faptul că dreptul municipalităților de a se administra în mod liber, dar sub controlul statului danez se reglementează prin lege. De asemenea, sunt interzise fiefurile, în sensul de formă de organizare de inspirație feudală, pe criterii nobiliare, care constituia în Evul Mediu o alternativă la organizarea administrativă a țării impusă de suveran.
5. Drepturile fundamentale
Legea fundamentală daneză nu cuprinde o cartă propriu-zisă a drepturilor fundamentale, însă reglementează indirect dreptul de a fi ales (cu referire expresă la dreptul cetățenilor danezi de a fi aleși pentru Parlament), dreptul de a exercita anumite funcții publice (magistrat, funcționar public spre exemplu), precum și dreptul de a exercita liber religia aleasă. Partea a VII-a din Constituție reglementează libertatea individuală, cu garanții pentru protecția acesteia ( habeas corpus). Astfel, este reglementată arestarea (în sensul de privare provizorie de libertate, dispusă de un organ de anchetă), ce poate avea durata de 24 de ore, după care un judecător se va pronunța, în maxim trei zile, dacă menține starea de arest sau dispune eliberarea imediată. Depășirea termenului de trei zile fără a fi fost judecată măsura arestării atrage punerea de drept în libertate a celui aflat în stare de arest. Există posibilitatea de eliberare pe cauțiune, asupra căreia se pronunță, de asemenea, judecătorul. În Groenlanda, prin lege specială, pot exista derogări speciale. Arestul preventiv nu e posibil pentru infracțiuni la care pedeapsa prevăzută este amenda sau o altă sancțiune penală mai ușoară, accentul fiind pus pe gravitatea faptei și pe regimul sancționator prevăzut de legea penală. Este garantat dreptul la domiciliu, precum și dreptul de proprietate. În cazul exproprierii, despăgubirea trebuie să fie neapărat integrală, însă Legea fundamentală daneză nu menționează și obligația de a fi și prealabilă. Orice lege juridică referitoare la expropriere trebuie să treacă prin Parlament/ Folketing, ca o garanție suplimentară pentru protecția acestui drept fundamental. Dreptul la muncă este garantat și protejat în interesul binelui general al societății. Referitor la dreptul la educație, părinții sau tutorii își pot lua asupra lor obligația de a asigura copiilor, acasă, acela și standard de educație, astfel că învățământul de diferite grade, cel primar îndeobște, poate fi asigurat exclusiv pe baza opțiunii părinților ori tutorilor. Legea detaliază condițiile și standardele necesare pentru exercitarea dreptului la educație. Dreptul de asociere este liber, fără obținerea unui acord prealabil, iar dizolvarea asociațiilor politice este de competența Curții Supreme de Justiție a Regatului.
6. Raportul dintre dreptul național și dreptul Uniunii Europene
Competențele atribuite autorităților Regatului, conform Constituției daneze, pot fi delegate către autorități internaționale, în condițiile legii și de comun acord cu alte state, pentru promovarea dreptului și a cooperării internaționale. De asemenea, este prevăzut faptul că Regele reprezintă Regatul în afacerile internaționale. Regele nu poate să denunțe vreun tratat internațional încheiat cu aprobarea Parlamentului. Regulile constituționale menționate mai sus sunt aplicabile îndeosebi în privința raporturilor dintre dreptul intern danez și dreptul Uniunii Europene.
7. Controlul de constituționalitate
În Danemarca, problemele de constituționalitate sunt supuse controlului judiciar al instanțelor de drept comun de la orice nivel. În afară de câteva articole din Constituția Danemarcei care se referă într-o manieră generală la judecători și instanțele de judecată, modul de organizare și funcționare a instanțelor este reglementat de Legea daneză privind administrarea justiției. Constituția Danemarcei este foarte greu de modificat și este puțin probabil ca Parlamentul să încerce să modifice oricare dintre prevederile constituționale privind judecătorii și instanțele de judecată. Legea daneză privind administrarea justiției este însă amendată periodic de către Parlament, iar în cutumele Parlamentului există împământenită practica de a efectua modificări legislative în privința celor mai importante autorități publice numai după o consultare prealabilă cu acestea, și anume cu instanțele judecătorești, în sensul celor de mai sus. Sunt supuse controlului de constituționalitate legile adoptate de Parlament, inclusiv modul de adoptare și conținutul reglementării în cauză, precum și deciziile Parlamentului.

De asemenea, sunt supuse controlului de constituționalitate exercitat de puterea judecătorească ordinele executive emise de Guvern și orice decizii emise de i. Constituția Regatului Danemarcei 1

  1. Constituția Regatului Danemarcei a fost adoptată în 5 iunie 1953 și amendată în 12 iunie 2009. Din Legea fundamentală face parte și Legea privind succesiunea la tron, adoptată în 27 martie 1953 și amendată în 12 iunie 2009 (Danish Law Gazette – Lovtidende).

PARTEA I

Art. 1
Prezenta Lege fundamentală se aplică tuturor regiunilor Regatului Danemarcei.
Art. 2
Forma de guvernământ este monarhia constituțională. Prerogativele regale se transmit ereditar, pe linie bărbătească și femeiască, cu respectarea prevederilor Legii privind succesiunea la tron din 27 martie 1953.
Art. 3
Puterea legislativă este exercitată în mod colectiv de Rege împreună cu Parlamentul. Puterea executivă este exercitată de Rege. Puterea judecătorească este exercitată de instanțele judecătorești.
Art. 4
Biserica Evanghelică Luterană este biserica națională a Danemarcei și, ca atare, este sprijinită de stat.

PARTEA A II-A

Art. 5
Regele nu poate guverna în alte state, decât cu aprobarea Parlamentului.
Art. 6
Regele trebuie să fie membru al Bisericii Evanghelice Luterane.
Art. 7
Regele trebuie să fie major, adică să aibă vârsta de 18 ani împliniți. Aceea și prevedere se aplică succesorului la tron.
Art. 8
Regele, înainte de urcarea sa pe tron, declară solemn, în scris și în fața Consiliului de Stat, că va respecta cu credință Legea fundamentală. Sunt redactate două exemplare originale identice ale declarației, dintre care una este predată Parlamentului, pentru a fi păstrată în arhivele sale, iar cealaltă va fi depusă la Biroul Arhivelor Publice. Dacă Regele, din cauza absenței sale sau din alte motive, nu este în măsură să semneze această declarație imediat după urcarea sa pe tron, în lipsa unor prevederi contrare ale legii, regența este asigurată de Consiliul de Stat, până la momentul semnării declarației regale. Dacă Regele, în calitatea sa de succesor la tron, a semnat declarația în cauză, acesta își exercită puterile imediat ce tronul devine vacant.
Art. 9
Dispozițiile referitoare la exercitarea puterii suverane în caz de minorat, îmbolnăvire sau absență a Regelui, se stabilesc prin lege. Dacă, în caz de vacanță a tronului, nu există un succesor la tron, Parlamentul va alege un Rege și va stabili ordinea viitoare de succesiune la tron.
Art. 10

1. Bugetul Regelui se stabilește pe durata domniei sale prin statut. Acela și statut are, de asemenea, în vedere castelele, palatele și alte domenii de stat care vor fi puse la dispoziția Regelui pentru folosința acestuia.

2. Bugetul Regelui nu va fi grevat de nicio datorie.

Art. 11
Prin statut, membrilor Casei Regale li se pot acorda rente anuale. Rentele nu pot fi folosite în afara statului fără aprobarea Parlamentului.

PARTEA A III-A

Art. 12
Sub rezerva limitărilor care se regăsesc în Legea fundamentală, Regele este învestit cu autoritatea supremă de conducere a statului, pe care o exercită prin intermediul miniștrilor.
Art. 13
Regele se bucură de imunitate pentru acțiunile sale; persoana sa este intangibilă și sacrosanctă. Miniștrii sunt responsabili de activitatea Guvernului; răspunderea acestora este stabilită prin lege.
Art. 14
Regele numește și demite Prim-ministrul și miniștrii. Acesta stabilește numărul miniștrilor și repartizarea portofoliilor guvernamentale între aceștia. Semnătura Regelui validează actele legislative sau guvernamentale, cu respectarea condiției ca acestea să fie însoțite de contrasemnătura sau contrasemnăturile unui ministru sau ale mai multor miniștri. Un ministru care a contrasemnat un act normativ devine responsabil pentru acesta.
Art. 15

1. Dacă Parlamentul retrage încrederea unui ministru, acesta nu mai poate rămâne în funcție.

2. Dacă Parlamentul retrage încrederea acordată Prim-ministrului, prin adoptarea unei moțiuni de cenzură, acesta trebuie să ceară demisia întregului Cabinet, cu excepția cazului în care se organizează alegeri generale. În cazul în care un ministru este revocat ori i se solicită demisia, acesta își va continua activitatea până la numirea unui nou ministru. Miniștrii care își continuă activitatea după demisie ori revocare până la noile numiri asigură desfășurarea activităților curente care țin de exercitarea fără întrerupere a funcțiilor.

Art. 16
Miniștrii pot fi trași la răspundere de către Rege sau Parlament pentru gestionarea defectuoasă a activității. Curtea Supremă de Justiție a statului judecă toate cazurile de punere sub acuzare a miniștrilor pentru gestionarea defectuoasă a activității.
Art. 17

1. Totalitatea miniștrilor alcătuiește Consiliul de Stat, iar la ședințele acestuia poate participa succesorul la tron aflat la vârsta majoratului. Consiliul de Stat este prezidat de Rege, cu excepția cazului prevăzut de articolul 8 și în situațiile în care puterea legislativă, conform prevederilor articolului 9, învestește Consiliul de Stat cu îndeplinirea atribuțiilor Guvernului.

2. Toate proiectele de lege și măsurile guvernamentale importante se discută în Consiliul de Stat.

Art. 18
Dacă Regele este împiedicat să întrunească Consiliul de Stat, dezbaterea temelor în cauză poate fi deferită Consiliului de Miniștri. Consiliul de Miniștri este format din toți miniștrii și este prezidat de către Prim-ministru. Votul acordat de fiecare ministru se consemnează într-o minută de ședință, iar deciziile sunt luate cu o majoritate de voturi. Prim-ministrul transmite Regelui minuta de ședință, semnată de miniștrii prezenți, Regelui, care decide dacă aprobă imediat propunerile Consiliului de Miniștri sau supune problema Consiliului de Stat.
Art. 19

1. Regele reprezintă statul în afacerile externe. Fără aprobarea Parlamentului, Regele nu se poate angaja în acțiuni de extindere sau restrângere a teritoriului statului și nici nu își poate asuma obligații a căror îndeplinire presupune antrenarea responsabilității Parlamentului, sau care, de altfel, sunt de o importanță majoră; fără aprobarea Parlamentului, nici Regele nu poate să denunțe un tratat internațional încheiat cu aprobarea Parlamentului.

2. Cu excepția instituirii măsurilor de apărare împotriva unui atac armat care vizează statul sau forțele armate daneze, Regele nu va recurge la forță militară împotriva unui stat străin fără aprobarea Parlamentului. Orice măsură luată de Rege în virtutea aplicării acestei prevederi va fi imediat supusă aprobării Parlamentului. Dacă Parlamentul nu se află în sesiune, acesta va fi convocat imediat.

3. Parlamentul numește dintre membrii săi Comitetul pentru Afaceri Externe, care este consultat de Guvern înainte de luarea oricărei decizii de importanță majoră pentru politica externă. Regulile de funcționare a Comitetului pentru Afaceri Externe se stabilesc prin lege.

Art. 20

1. Competențele atribuite autorităților statului, conform prezentei Legi fundamentale, pot fi delegate către autorități internaționale, în condițiile legii și de comun acord cu alte state, pentru promovarea statului de drept și a cooperării internaționale.

2. Pentru adoptarea unui proiect de lege în acest sens este necesară întrunirea unei majorități de cinci șesimi din membrii Parlamentului. În cazul în care nu se poate obține această majoritate, dar se întrunește o majoritate simplă, iar Guvernul menține proiectul, electorii parlamentari sunt consultați în legătură cu aprobarea sau respingerea proiectului de lege, în concordanță cu prevederile articolului 42 de organizare a referendumului.

Art. 21
Regele își poate exercita dreptul de inițiativă legislativă în Parlament.
Art. 22
Un proiect de lege adoptat de Parlament intră în vigoare numai dacă este promulgat de Rege, nu mai târziu de 30 de zile de la data adoptării finale a acestuia. Regele dispune promulgarea legilor și se asigură că acestea sunt puse în aplicare.
Art. 23
În situații de urgență, când Parlamentul nu se poate întruni, Regele poate emite legi provizorii, fără ca acestea să contravină prevederilor Legii fundamentale, acestea fiind supuse întotdeauna Parlamentului spre aprobare sau respingere, imediat ce acesta se poate întruni.
Art. 24
Regele are dreptul de a acorda grațiere și amnistie. Cu aprobarea Parlamentului, Regele poate grația miniștrii condamnați de Curtea Supremă de Justiție.
Art. 25
Fie direct, fie prin intermediul autorităților guvernamentale abilitate, Regele acordă concesii și dispense de la prevederile legale, aplicabile fie conform normelor aflate în vigoare anterior datei de 5 iunie 1849, fie aprobate printr-o lege adoptată după această dată.
Art. 26
Regele are dreptul de a bate monedă, conform legii.
Art. 27

1. Normele de numire a funcționarilor publici se stabilesc prin lege. Sunt eligibili pentru a fi numiți funcționari publici numai cetățenii danezi. Funcționarii publici numiți de Rege vor declara în mod solemn că vor respecta Constituția.

2. Condițiile de revocare, de detașare și de pensionare a funcționarilor publici se stabilesc prin lege, sub rezerva dispozițiilor articolului 64.

3. Fără consimțământul lor, funcționarii publici numiți de Rege nu pot fi detașați decât cu condiția de a nu li se diminua veniturile provenite din exercitarea atribuțiilor sau funcțiilor lor, și dacă oferta de detașare sau de pensionare a fost făcută cu respectarea prevederilor legale generale și regulamentelor în materie.

PARTEA A IV-A

Art. 28
Parlamentul este alcătuit dintr-o adunare unică ce nu poate reuni mai mult de 179 de membri, dintre care doi membri sunt aleși din Insulele Feroe, iar alți doi din Groenlanda.
Art. 29

1. Orice persoană de naționalitate daneză, având domiciliul permanent în Regat și care a împlinit vârsta necesară pentru exercitarea dreptului de vot, conform prevederilor alineatului 2 de mai jos, are dreptul să voteze la alegerile pentru Parlament, cu condiția să nu fi fost declarată în incapacitate de a-și desfășura activitatea. Se va stabili prin lege în ce măsură o condamnare penală și serviciile de asistență publică constând în ajutoare sociale conduc la pierderea drepturilor electorale.

2. Vârsta necesară pentru exercitarea dreptului de vot este cea care a fost stabilită printr-un referendum organizat în condițiile Legii electorale din data de 26 martie 1953. Vârsta necesară pentru exercitarea dreptului de vot poate fi oricând modificată prin lege. Un astfel de proiect de lege adoptat de Parlament nu va putea fi promulgat de Rege decât atunci când dispoziția de reglementare a vârstei necesare pentru exercitarea dreptului de vot va fi supusă, conform prevederilor articolului 42, alineatul 5, unui referendum al cărui rezultat nu respinge dispoziția în cauză.

Art. 30

1. Este eligibilă pentru a fi aleasă în Parlament orice persoană care are drept de vot la alegerile pentru acesta, cu excepția celor care au fost condamnate pentru o infracțiune care, în ochii opiniei publice, le face nedemne pentru a deveni membri în Parlament.

2. Funcționarii publici care sunt aleși membri ai Parlamentului nu au nevoie de permisiunea Guvernului pentru ca mandatul lor să fie validat.

Art. 31

1. Membrii Parlamentului sunt aleși prin vot universal și direct.

2. Exercitarea dreptului de vot este reglementată de Legea electorală care, în vederea asigurării unei reprezentări în proporții egale a diferitelor opinii ale electoratului, fixează modul de scrutin și decide dacă va fi adoptat principiul reprezentării proporționale în acela și timp sau nu cu un scrutin uninominal.

3. Pentru repartizarea teritorială a numărului de mandate, se va ține cont de numărul de locuitori, de numărul de alegători și de densitatea populației.

4. Legea electorală va reglementa condițiile de alegere a supleanților și condițiile de intrare a acestora în Parlament, precum și procedura de urmat în cazul în care devine necesară organizarea unui al doilea tur de scrutin.

5. Norme speciale pentru reprezentarea Groenlandei în Parlament se stabilesc prin lege.

Art. 32

1. Membrii Parlamentului sunt aleși pentru un mandat de patru ani.

2. Regele poate să stabilească, în orice moment, organizarea unor noi alegeri având drept efect vacantarea locurilor existente odată cu organizarea acestor noi alegeri. După desemnarea noului Cabinet, organizarea unor noi alegeri nu poate fi stabilită înainte ca Prim-ministrul să se fi prezentat în fața Parlamentului.

3. Prim-ministrul are datoria de organiza alegeri generale înainte de expirarea mandatului pentru care a fost ales Parlamentul.

4. Niciun loc nu va deveni vacant înainte de organizarea unor noi alegeri.

5. Legea poate prevedea norme speciale în legătură cu începerea și stabilirea mandatelor parlamentare de reprezentare a Insulelor Feroe și a Groenlandei în Parlament.

6. Dacă un membru al Parlamentului devine neeligibil, locul acestuia în Parlament devine vacant.

7. După validarea mandatului, fiecare nou membru al Parlamentului declară în mod solemn că va respecta Constituția.

Art. 33
Parlamentul este unica autoritate competentă să decidă în legătură cu validarea mandatului oricărui membru, precum și în legătură cu pierderea, de către membrii săi, a dreptului de a fi aleși.
Art. 34
Parlamentul este inviolabil. Orice persoană care atentează la libertatea ori securitatea Parlamentului sau orice persoană care dă sau execută un ordin pentru îndeplinirea aceluia și scop se face vinovată de înaltă trădare.

PARTEA A V-A

Art. 35

1. Parlamentul nou-ales se reunește la ora 12 după-amiază în cea de-a 12-a zi lucrătoare de după ziua alegerilor, cu excepția cazului când Regele a convocat anterior o adunare a membrilor săi.

2. Imediat după validarea mandatelor, Parlamentul începe procedura de organizare internă prin alegerea Președintelui și a vicepreședinților.

Art. 36

1. Parlamentul își începe sesiunea anuală în prima zi de marți a lunii octombrie și continuă până în prima zi de marți a lunii octombrie a anului următor.

2. În prima zi a sesiunii anuale, la ora 12 după-amiaza, membrii se vor întruni pentru începerea unei noi sesiuni a Parlamentului.

Art. 37
Parlamentul se va întruni la sediul Guvernului. În circumstanțe extraordinare, Parlamentul se poate întruni într-un alt loc din Regat.
Art. 38

1. În prima ședință a sesiunii anuale, Prim-ministrul prezintă un raport despre starea generală a țării și despre măsurile propuse de Guvern.

2. Acest raport constituie subiectul unor dezbateri publice generale.

Art. 39
Președintele Parlamentului convoacă Parlamentul, precizând ordinea de zi. Tot acesta are obligația de a convoca Parlamentul atunci când cel puțin două cincimi dintre membrii săi sau Prim-ministrul înaintează o cerere scrisă în acest sens, precizând ordinea de zi.
Art. 40
În virtutea funcției lor, miniștrii pot participa de drept la ședințele Parlamentului și se pot adresa acestuia în timpul dezbaterilor ori de câte ori doresc, cu condiția respectării Regulamentului intern. Aceștia nu au drept de vot decât dacă sunt membri ai Parlamentului.
Art. 41

1. Orice membru al Parlamentului are dreptul la inițiativă legislativă prin propunerea de proiecte de lege și alte măsuri legislative.

2. Orice proiect de lege este definitiv adoptat dacă a fost dezbătut de trei ori în plenul Parlamentului.

3. Două cincimi dintre membrii Parlamentului pot cere Președintelui a treia dezbatere în plen a proiectului de lege să aibă loc doar după trecerea a 12 zile lucrătoare de la adoptarea acestuia în cadrul celei de-a doua dezbateri. Această cerere este formulată în scris și este semnată de toți membrii care o susțin. Amânările nu sunt permise în cazul proiectelor de lege care reglementează finanțele publice, fondurile suplimentare sau provizorii la bugetul de stat, împrumuturile de stat, acordarea cetățeniei, exproprierea, impozitele indirecte, și, în situații de urgență, în cazul proiectelor de lege a căror aplicare nu poate fi amânată având în vedere finalitatea acestora.

4. În cazul organizării unor noi alegeri la sfârșitul sesiunii anuale, toate proiectele de lege sau alte măsuri aflate în curs de dezbatere nu mai pot fi votate.

Art. 42

1. După adoptarea unui proiect de lege de către Parlament, o treime dintre membrii săi pot adresa o cerere Președintelui, într-un termen de trei zile lucrătoare de la adoptarea proiectului de lege, prin care să solicite ca proiectul de lege să constituie obiectul unui referendum. Cererea de organizare a referendumului se formulează în scris și se semnează de toți membrii care o susțin.

2. Cu excepția cazului prevăzut de alineatul 7, niciun proiect de lege susceptibil de a face obiectul unui referendum în condițiile alineatului 6 nu poate fi promulgat de Rege înainte de expirarea perioadei prevăzute de alineatul 1 sau înainte ca referendumul cerut să fi avut loc.

3. Când se solicită organizarea unui referendum cu privire la un proiect de lege, Parlamentul poate să obțină retragerea proiectului de lege, în termen de cinci zile lucrătoare de la adoptarea definitivă a acestuia.

4. Atunci când Parlamentul nu a luat nicio decizie în concordanță cu prevederile alineatului 3, decizia ca proiectul de lege să constituie obiectul unui referendum este notificată Prim-ministrului care publică proiectul de lege împreună cu comunicarea de organizare a referendumului. Referendumul va avea loc la o dată fixată de Prim-ministru, dar nu mai devreme de 12 zile lucrătoare și nu mai târziu de 18 zile lucrătoare de la publicarea proiectului de lege.

5. În cadrul referendumului, se votează pentru sau împotriva proiectului de lege. Pentru ca proiectul de lege să fie respins, este necesar ca o majoritate a alegătorilor și cel puțin 30% dintre toate persoanele cu drept de vot să voteze împotriva proiectului de lege.

6. Nu se supun procedurii de adoptare prin referendum proiectele de lege care reglementează finanțele publice, fondurile suplimentare sau provizorii la bugetul de stat, împrumuturile de stat, activitatea funcționarilor publici (cu modificările ulterioare), acordarea de salarii și pensii, acordarea cetățeniei, exproprierea, impozitele (directe sau indirecte), precum și proiectele de lege privind respectarea obligațiilor asumate prin tratatele în vigoare. Această prevedere se aplică și proiectelor de lege la care fac referire articolele 8 – 11, precum și deciziile prevăzute de articolul 19, dacă sunt încorporate într-o lege, cu excepția cazului în care o lege specială prevede în mod expres că acestea vor face obiectul unui referendum. În cazul amendamentelor aduse Constituției, se aplică prevederile articolului 88.

7. În situații de urgență, un proiect de lege care poate constitui obiectul unui referendum poate fi sancționat de Rege imediat după adoptarea sa de către Parlament, dacă proiectul de lege conține o dispoziție în acest sens. Dacă, în conformitate cu prevederile alineatului 1, o treime dintre membrii Parlamentului solicită organizarea unui referendum cu privire la un proiect de lege sau o lege promulgată de Rege, atunci referendumul este organizat cu respectarea regulilor de mai sus. În cazul respingerii legii supuse referendumului, Prim-ministrul va publica fără întârziere rezultatul acestuia, dar nu mai târziu de 14 zile de la data organizării referendumului. De la data publicării, legea nu mai poate produce efecte juridice.

8. Dispozițiile de reglementare a referendumului, inclusiv măsura în care referendumul include Insulele Feroe și Groenlanda, se stabilesc prin lege.

Art. 43
Impozitele pot fi stabilite, modificate sau anulate numai prin lege; nicio mobilizare armată nu poate fi făcută și niciun împrumut de stat nu poate fi contractat în afara prevederilor legii.
Art. 44

1. Cetățenii străini pot obține cetățenia daneză doar în condițiile legii.

2. Accesul cetățenilor străini la dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile se reglementează prin lege.

Art. 45

1. Proiectul de lege a finanțelor publice pentru următorul exercițiu financiar este prezentat Parlamentului nu mai târziu de patru luni înainte de începerea exercițiului financiar.

2. Dacă este prevăzut ca analiza proiectului de lege a finanțelor publice pentru viitorul exercițiu financiar să se încheie înainte de începerea respectivului exercițiu financiar, un proiect de buget provizoriu trebuie prezentat Parlamentului.

Art. 46

1. Impozitele nu pot fi percepute înainte de adoptarea de către Parlament a Legii finanțelor publice sau a unei legi privind bugetul provizoriu.

2. Nicio cheltuială nu va fi făcută dacă nu este prevăzută de legea finanțelor publice, de legea bugetului suplimentar ori cea a bugetului provizoriu adoptate de Parlament.

Art. 47

1. Situația finanțelor publice este prezentată Parlamentului în termen de cel mult șase luni de la încheierea exercițiului financiar.

2. Parlamentul numește inspectorii financiari. Inspectorii financiari examinează situația finanțelor publice anuale și se asigură că toate veniturile statului au fost corect încasate și că orice cheltuială a fost efectuată conform Legii finanțelor publice sau a oricărei alte legi a bugetului. Inspectorii financiari au dreptul de a cere toate informațiile necesare și de a consulta toate documentele necesare. Normele de stabilire a numărului de inspectori financiari și atribuțiile acestora se stabilesc prin lege.

3. Situația financiară a statului împreună cu raportul inspectorilor financiari sunt înaintate Parlamentului pentru deliberare.

Art. 48
Parlamentul își stabilește propriul regulament de organizare și funcționare, incluzând regulile de respectare a procedurii parlamentare și de menținere a ordinii interne.
Art. 49
Ședințele Parlamentului sunt, de regulă, publice. Președintele, un număr de deputați stabilit conform Regulamentului intern (al Parlamentului) ori un ministru au dreptul să ceară îndepărtarea tuturor persoanelor neautorizate, urmând să se decidă, fără alte dezbateri, dacă în plen se lucrează în ședință publică sau în ședință secretă.
Art. 50
Parlamentul deliberează valabil în prezența a cel puțin jumătate plus unu dintre membrii săi care iau parte la vot.
Art. 51
Parlamentul poate constitui comisii formate din membrii săi pentru anchetarea problemelor de interes general. Aceste comisii au dreptul de a cere să primească orice informații scrise sau orale, atât din sectorul public, cât și din cel privat.
Art. 52
Alegerea de către Parlament a deputaților care formează componența comisiilor și a celor cu atribuții speciale se face cu respectarea principiului reprezentării proporționale.
Art. 53
Cu aprobarea Parlamentului, orice membru al acestuia poate supune dezbaterii în plen orice teme de interes public și poate solicita miniștrilor un raport pe respectivul subiect.
Art. 54
Petițiile pot fi adresate Parlamentului doar de unul dintre membrii săi.
Art. 55
Parlamentul numește, conform legii, una sau două persoane, care nu sunt membri ai Parlamentului, pentru a controla administrația civilă și militară a statului.
Art. 56
Membrii Parlamentului își asumă obligații doar în virtutea convingerilor lor și nu ca urmare a unui mandat imperativ primit din partea alegătorilor acestora.
Art. 57

1. Fără avizul Parlamentului, niciun membru al acestuia nu poate fi pus sub acuzare sau privat de libertate, cu excepția cazurilor de flagrant delict.

2. Pentru opiniile exprimate în Parlament, niciunul dintre membrii acestuia nu este considerat responsabil în afara Parlamentului, cu excepția cazului în care acesta își exprimă consimțământul în acest sens.

Art. 58
Membrilor Parlamentului li se vor plăti remunerațiile stabilite de Legea electorală.

PARTEA A VI-A

Art. 59

1. Înalta Curte a Regatului este alcătuită din maximum 15 dintre cei mai vechi membri ordinari – ținând cont de vechimea în serviciu – ai Curții Supreme de Justiție a Regatului și dintr-un număr egal de membri numiți pentru un mandat de șase ani de către Parlament, conform principiului de reprezentare proporțională. Pentru fiecare membru sunt aleși unul sau mai mulți supleanți. Niciun membru al Parlamentului nu este ales membru al Curții Supreme de Justiție a Regatului și nici nu acționează ca membru al Curții Supreme de Justiție a Regatului. Când, într-un caz anume, unii dintre membrii Curții Supreme de Justiție a Regatului sunt incompatibili pentru judecarea acelui proces, un număr egal de membri ai Înaltei Curți a Regatului, ultimii aleși de către Parlament, vor prelua locurile rămase vacante.

2. Înalta Curte a Regatului își alege Președintele dintre membrii săi.

3. Atunci când Curtea Supremă de Justiție a Regatului este sesizată cu privire la judecarea unei cauze, membrii numiți de Parlament își păstrează mandatul în cadrul Curții Supreme de Justiție a Regatului pe durata soluționării cauzei, chiar dacă perioada pentru care au fost aleși a expirat.

4. Normele de funcționare ale Înaltei Curți se stabilesc prin lege.

Art. 60

1. Înalta Curte a Regatului judecă procesele intentate miniștrilor de Rege sau Parlament.

2. Cu aprobarea Parlamentului, Regele poate solicita și judecarea altor persoane de către Curtea Supremă de Justiție, pentru infracțiuni considerate de acesta ca având un grad ridicat de pericol pentru siguranța statului.

Art. 61
Exercitarea puterii judecătorești este reglementată prin lege. Este interzisă constituirea de instanțe extraordinare.
Art. 62
Administrarea actului de justiție se face întotdeauna independent de puterea executivă. Normele în această materie se stabilesc prin lege.
Art. 63

1. Instanțele judecătorești dețin competențe decizionale în determinarea limitelor autorității puterii executive. Totuși, sesizarea unei instanțe judecătorești de către o persoană care contestă o decizie a autorității executive, nu o exonerează pe aceasta de respectarea temporară a ordinelor emise de puterea executivă.

2. Determinarea limitelor autorității puterii executive este reglementată prin lege, competența de soluționare a litigiilor privind administrația fiind încredințată unei instanțe de contencios administrativ. Deciziile instanțelor de contencios administrativ sunt susceptibile de a fi atacate cu recurs la Curtea Supremă de Justiție a Regatului. Normele care reglementează această procedură sunt stabilite prin lege.

Art. 64
În exercitarea atribuțiilor de serviciu, judecătorii au ca unic temei legea. Judecătorii nu pot fi revocați decât în baza unei hotărâri judecătorești și nici nu pot fi transferați împotriva voinței lor, cu excepția cazurilor de reorganizare a instanțelor judecătorești. Un judecător care a împlinit vârsta de 65 de ani poate fi retras din funcție, însă fără o diminuare a veniturilor sale până la împlinirea vârstei de pensionare.
Art. 65

1. În cadrul procedurilor de administrare a actului de justiție se respectă în cel mai înalt grad cu putință caracterul public și oral al acestora.

2. Procedura de judecată penală se realizează cu concursul cetățenilor.

Cazurile și forma acestei participări a cetățenilor la actul de justiție, inclusiv Cazurile de participare a juraților la judecarea cauzelor, se stabilesc prin lege.

PARTEA A VII-A

Art. 66
Statutul bisericii naționale se stabilește prin lege.
Art. 67
Cetățenii au dreptul să formeze congregații pentru a-și manifesta credința, conform propriilor convingeri, cu condiția ca preceptele sau practicile acestora să nu contravină ordinii publice și bunelor moravuri.
Art. 68
Nimeni nu poate fi constrâns să contribuie la cheltuielile unui alt cult religios în afara celui căruia îi aparține.
Art. 69
Normele de organizare a cultelor religioase separate de biserica națională se stabilesc prin lege.
Art. 70
Niciunei persoane nu i se poate interzice, din considerente ce țin de credința sau originea sa, exercitarea deplină a drepturilor sale civice și politice, iar aceasta nu poate, prin invocarea acelora și motive, să se sustragă de la îndeplinirea îndatoririlor sale civice obișnuite.

PARTEA A VIII-A

Art. 71

1. Libertatea individuală este inviolabilă. Niciun cetățean danez nu poate fi privat de libertate în niciun fel din cauza convingerilor sale politice sau religioase ori a originilor sale.

2. Privarea de libertate a unei persoane se face numai în condițiile legii.

3. Orice persoană arestată trebuie prezentată, în termen de 24 de ore, în fața unui judecător. Dacă persoana arestată nu poate fi eliberată imediat, judecătorul decide, prin hotărâre motivată pronunțată în cel mai scurt timp cu putință, însă nu mai târziu de trei zile, dacă se impune încarcerarea acesteia, iar în cazul în care aceasta poate fi eliberată pe cauțiune, judecătorul determină natura și cuantumul acestei cauțiuni. În privința Groenlandei, prin lege se pot aduce derogări de la prevederea de mai sus, dacă asemenea derogări sunt determinate de particularitățile locale.

4. Persoana arestată are dreptul să promoveze, la instanța judecătorească superioară, calea legală de atac împotriva hotărârii pronunțate de un judecător.

5. Nicio persoană nu poate fi arestată preventiv pentru o infracțiune care presupune aplicarea unei amenzi sau o formă mai ușoară de executare a pedepsei cu închisoarea.

6. În afara reglementărilor procedurii penale, legalitatea privării de libertate care nu este dispusă de un organ judiciar și care nu este garantată de legislația privind regimul cetățenilor străini trebuie prezentată unei instanțe ordinare de judecată sau unei alte autorități judiciare pentru a fi judecată, la cererea persoanei private de libertate sau la cererea oricărei persoane care acționează în numele acesteia. Normele care reglementează această procedură se stabilesc prin lege.

7. Persoanele menționate la alineatul 6 se află sub cont rolul unei comisii stabilite de Parlament, căreia i se pot adresa persoanele în cauză.

Art. 72
Domiciliul este inviolabil. Percheziția domiciliară, confiscările și reținerea scrisorilor ori a altor corespondențe, precum și orice violare a secretului corespondenței poștale, telegrafice și telefonice pot fi efectuate numai cu mandat emis de judecător, dacă legea nu prevede excepții particulare.
Art. 73

1. Dreptul de proprietate este inviolabil. Nimeni nu poate fi constrâns să își cedeze proprietatea, cu excepția cazurilor de utilitate publică. Exproprierea poate fi făcută numai în condițiile legii, printr-o dreaptă despăgubire.

2. După adoptarea unui proiect de lege privind exproprierea, o treime dintre membrii Parlamentului pot cere, într-un termen de trei zile lucrătoare de la adoptarea definitivă a proiectului de lege, ca acesta să nu fie înaintat spre promulgare Regelui, până la organizarea de noi alegeri parlamentare, iar proiectul de lege să fie adoptat din nou de către Parlament în aceste condiții.

3. Instanțele judecătorești pot fi sesizate în orice chestiune de legalitate a unui act de expropriere sau a cuantumului unei despăgubiri. Judecarea cauzelor privind cuantumul despăgubirilor poate fi deferită, prin lege, unor instanțe judecătorești special constituite în acest scop.

Art. 74
Orice îngrădire a libertății de muncă și a egalității șanselor pe piața muncii, care nu este fundamentată pe cauze de utilitate publică, este interzisă prin lege.
Art. 75

1. În interesul binelui societății este necesar ca fiecărui cetățean apt de muncă să i se asigure un loc de muncă în condiții apte să asigure existența.

2. Orice persoană incapabilă să-și asigure întreținerea sa ori a celor aflați în întreținerea sa, în cazul în care nicio altă persoană nu este responsabilă cu întreținerea acesteia sau a celor aflați în întreținerea acesteia, are dreptul să fie asistată social, cu condiția să se supună obligațiilor prevăzute de lege în această privință.

Art. 76
Toți copiii ajun și la vârsta școlarizării au dreptul la învățământ gratuit în școlile primare. Părinții sau tutorii care se obligă să acorde copiilor sau minorilor aflați sub tutelă condiții de școlarizare egale cu standardele din școlile publice primare nu vor fi obligați să înscrie copiii sau minorii aflați sub tutelă într-o școală primară.
Art. 77
Orice persoană are dreptul de a-și publica ideile prin intermediul presei, în scris sau pe cale orală, cu condiția asumării răspunderii în fața unei instanțe judecătorești. Cenzura sau alte măsuri preventive nu vor putea fi niciodată reintroduse.
Art. 78

1. Cetățenii au dreptul, fără obținerea unui acord prealabil, să formeze asociații în orice scopuri legale.

2. Asociațiile care recurg la violență sau al căror scop este atingerea obiectivului prin violență, prin instigare la violență ori prin alte mijloace pedepsite de lege, de influențare a persoanelor care au opinii diferite, sunt dizolvate prin hotărâre judecătorească.

3. Nicio asociație nu poate fi dizolvată printr-o măsură guvernamentală. În mod excepțional, activitatea unei asociații poate fi interzisă temporar, cu condiția inițierii imediate de proceduri judiciare împotriva acesteia, pentru dizolvarea sa.

4. Cazurile legate de dizolvarea asociațiilor politice pot fi înaintate Curții Supreme de Justiție a Regatului, fără să fie necesară îndeplinirea unei condiții prealabile.

5. Efectele juridice ale dizolvării sunt reglementate prin lege.

Art. 79
Cetățenii au dreptul, fără obținerea unei aprobări prealabile, să formeze grupuri neînarmate. Poliția are dreptul să fie prezentă la reuniunile publice. Reuniunile în aer liber pot fi interzise atunci când există temeri că acestea ar putea reprezenta o amenințare pentru liniștea publică.
Art. 80
În caz de revolte, forțele armate, cu excepția cazului în care sunt atacate, pot să acționeze numai după ce mulțimea, în numele Regelui și al legii, a fost avertizată de trei ori să se disperseze, iar o asemenea avertizare a fost ignorată.
Art. 81
Toate persoanele de sex masculin care pot lupta sunt obligate să participe personal la apărarea țării, conform regulilor stabilite prin lege.
Art. 82
Dreptul municipalităților de a se administra în mod liber sub controlul statului este prevăzut de lege.
Art. 83
Toate privilegiile acordate prin lege nobilimii, privind titlul și rangul, sunt interzise.
Art. 84
Pe viitor nu va fi creat niciun fief, fideicomis de proprietate sau alt fideicomis familiar.
Art. 85
Prevederile articolelor 71, 78 și 79 se aplică numai forțelor de apărare națională, sub rezerva restricțiilor care decurg din prevederile legilor militare.

PARTEA A IX-A

Art. 86
Vârsta necesară pentru a fi alegător în administrația locală și în administrația parohială este cea aplicabilă concomitent alegătorilor Parlamentului. Referitor la Insulele Feroe și Groenlanda, vârsta necesară pentru a fi alegător în administrația locală și în administrația parohială este cea stabilită prin lege sau cea fixată în conformitate cu prevederile legii.
Art. 87
Cetățenii Islandei care au drepturi egale cu cetățenii Danemarcei în virtutea prevederilor Legii Uniunii Danezo-Islandeze (Abolirea) și ale altor legi, își păstrează drepturile care decurg din cetățenia daneză conform prevederilor din Constituție.

PARTEA A X-A

Art. 88
Când Parlamentul votează un proiect de lege cu scopul introducerii unei noi prevederi în Constituție și Guvernul susține acest demers, vor fi organizate noi alegeri legislative pentru alegerea unor noi membri ai Parlamentului. Dacă este adoptat fără amendamente de către Parlamentul reunit în plen după alegerile legislative, proiectul de lege este supus votului direct al alegătorilor pentru aprobare sau respingere, în termen de șase luni de la adoptarea sa finală. Regulile acestei votări vor fi stabilite prin lege. Dacă majoritatea persoanelor care participă la vot și cel puțin 40% din electorat au votat în favoarea proiectului de lege adoptat de Parlament, dar și dacă proiectul de lege este promulgat de Rege, atunci acesta va deveni parte integrantă di n Constituție.

PARTEA A XI-A

Art. 89
Această Constituție intră în vigoare imediat. Ultima Dietă (Rigsdag) aleasă conform Legii privind Constituția Regatului Danemarcei din 1915, cu modificările din 10 septembrie 1920, continuă să existe până la organizarea de noi alegeri conform reglementărilor prevăzute în Partea a IV-a. Până la organizarea de noi alegeri, rămân în vigoare prevederile stabilite pentru Dietă (Rigsdag) prin Legea privind Constituția Regatului Danemarcei, din 1915, ambele cu modificările din 10 septembrie 1920.462 ii. Legea privind stabilirea succesiunii la tron
Art. 1
Tronul va fi moștenit de către descendenții Regelui Christian X și ai Reginei Alexandrine.
Art. 2

1. La decesul Regelui, tronul va fi transmis fiului sau fiicei acestuia, astfel încât fiul să aibă întâietate în fața fiicei, iar atunci când există mai mulți copii de acela și sex, copilul cel mai mare va avea întâietate în fața celui mai mic.

2. Atunci când unul dintre copiii Regelui decedează, descendentul persoanei decedate îi va lua locul conform descendenței directe și prevederilor alineatului 1.

Art. 3
La decesul Regelui fără descendenți cu drept de succesiune la tron, acesta îi va reveni fratelui sau surorii acestuia, fratele având întâietate. Atunci când Regele are unul sau mai mulți frați ori una sau mai multe surori, ori când unul dintre frații săi sau una dintre surorile sale a decedat, prevederile articolului 2 se aplică în mod corespunzător.
Art. 4
Atunci când nu există nicio persoană cu drept de succesiune la tron, conform prevederilor articolelor 2 și 3, tronul va fi transmis celei mai apropiate linii colaterale de descendenți ai Regelui Christian X și ai Reginei Alexandrine, conform descendenței directe și întâietății persoanelor de sex masculin în fața celor de sex feminin, și persoanelor vârstnice în fața celor tinere, după cum se prevede în articolele 2 și 3.
Art. 5
Doar copiii născuți din căsătorii legale au drept de succesiune la tron. Regele nu se poate căsători fără aprobarea Dietei (Rigsdag). Atunci când o persoană cu drept de succesiune la tron se căsătorește fără aprobarea Regelui acordată în Consiliul de Stat, persoana în cauză își pierde dreptul de succesiune la tron pentru sine însuși, pentru copiii născuți din căsătorie și pentru descendenții acestora.
Art. 6
În cazul abdicării Regelui, prevederile articolelor 2 – 5 se aplică în mod corespunzător .
Art. 7
Prezenta lege intră în vigoare odată cu Legea privind Constituția Regatului Danemarcei din 5 iunie 1953.